วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2560

pic-title-may17

            >>>Download<<< ในฉบับ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับมอบรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง โครงการจัดแสดงนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก ’60 การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา2559 การจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560 

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2560

img_5623

                      >>Download<<< ในฉบับ โครงการ Thesis of The Year 2016 นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017 นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560

title03-60

                          >> Download << ในฉบับ นิสิตได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” โครงการอบรมภาษาอังกฤษ การตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด มมส. ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มมส. ปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

title02-60

                      >> Download << ในฉบับ รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories” นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

Read More »

ฉบับประจำเดือน มกราคม 2560

title01-60

                  >> Download << ในฉบับ จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน๙” มอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ชมรมศิษย์เก่ามอบรถเข็นให้โรงพยาบาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

title12-59

                        >> Download << ในฉบับ การประชุมถ่ายทอดนโยบาย  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2559 พิธีการซ้อม(ย่อย)เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559-2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

6-title

                    >> Download << ในฉบับ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3 ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับรางวัลประเภทนักวิชาการรุ่นใหม่ สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง บุคลากรได้รับรางวัล อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี พ.ศ. 2559 ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่มได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design นิสิตนำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “Surface structure และ Suspended roof structure” งาน final project รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product …

Read More »

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2559

title

                      >> Download << ในฉบับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงความยินดีกับ 2 ทีม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11 การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559  

Read More »

ฉบับประจำเดือน กันยายน 2559

2016-10-21_13-03-43

          >> Download << ในฉบับ -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” -พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2559 -พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช 20 ปี -พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” -รับรางวัลชมเชยในการนาเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12 -เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation) -รับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 -นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทาความดีถวายในหลวง) ประจาปี 2559 -รับมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย …

Read More »

ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559

Aug 2016

          >> Download << จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในฉบับ การประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 โครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมแสดงผลงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24” และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559” ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 มมส. คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ” Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani …

Read More »