วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ข่าวฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562

title-main

                Download<< การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 การบวงสรวงละคอนพลุนัดที่ 19 SOULASYLUM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ใน โอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลจากการประกวด MSU BEC Competition 62  ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม รุ่น 2 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน ในบทบาทของสถาปนิกชุมชน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการงานก่อสร้าง

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

11

>Download<< นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2562

img_7602

                            >>Download<< การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ นิสิตสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมการประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์ในรายวิชา ได้ร่วมโครงการศึกษาสาระทาง สถาปัตยกรรม การออกแบบโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น  

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน 2562

1

  >Download<< มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผัง เมืองและนฤมิตศิลป์ (วาระที่สอง) พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต การรับมอบนโยบายเพื่อดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ผู้แทนหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ขอรับวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง (JADC) เพื่อนำวารสารจัดเก็บ เผยแพร่ในฐานข้อมูล ณ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2562

img_6744-1

 >Download<< การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way” ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรยายพิเศษสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2562

66880944_392352668065246_8334918885870403584_n-1

  >Download<< โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2561 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2562

img_3947

                        >Download<< โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design) และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2562

img_3198

     >Download<< คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2562

1-3

>Download<< โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 “14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ การจัดการความรู้ (KM) การใช้โปรแกรม Windows10 , Google Drive และการใช้โปรแกรม Office 365 โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มีนาคม 2562

6-1

>>Download<< ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมนำผลงานแฟชั่นโชว์ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019) ผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานประเพณีแห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’ สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์

Read More »
Translate »