วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ฉบับประจำเดือน กันยายน 2559

2016-10-21_13-03-43

          >> Download << ในฉบับ -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” -พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2559 -พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช 20 ปี -พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” -รับรางวัลชมเชยในการนาเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12 -เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation) -รับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 -นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทาความดีถวายในหลวง) ประจาปี 2559 -รับมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย …

Read More »

ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559

Aug 2016

          >> Download << จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในฉบับ การประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 โครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมแสดงผลงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24” และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559” ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 มมส. คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ” Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani …

Read More »

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2559

2016-08-05_15-18-57

              >> Download << การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปีการศึกษา 2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัย และบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2559 ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษากับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อ “Back to school” โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ การประเมินและวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิต และการเผยแพร่ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ โครงการอบรมการเขียนโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อ “Back to school” โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

Read More »
 
Translate »