วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2559

2016-08-05_15-18-57

              >> Download << การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปีการศึกษา 2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัย และบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2559 ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษากับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อ “Back to school” โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ การประเมินและวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิต และการเผยแพร่ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ โครงการอบรมการเขียนโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อ “Back to school” โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

Read More »