งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาด้ายกายภาพชุมชนอีปาด

แนวทางการพัฒนาด้ายกายภาพชุมชนอีปาด

                                อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการพัฒนาด้ายกายภาพชุมชนอีปาด

Read More »

โครงกสร้างการมีอำนาจที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจในการมีส่วนร่วมชุมชน

โครงกสร้างการมีอำนาจที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจในการมีส่วนร่วมชุมชน

                                        อ่านเพิ่มเติม:โครงกสร้างการมีอำนาจที่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจในการมีส่วนร่วมชุมชน

Read More »

การเปลี่ยนแปลภุมิทัศน์-วัฒนธรรมชาวกุย อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

                                  อ่านเพิ่มเติม:การเปลี่ยนแปลภุมิทัศน์-วัฒนธรรมชาวกุย-อ.จอมพระ-จ.สุรินทร์

Read More »

การศึกษาการใช้พื้นที่ภายในและโดยรอบสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำข้อเสนอส าหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษา :สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1

A Study of Space Use of Within and Surrounding Areas of Khon KaenProvince’s Bus Station for Preparing Proposal of Area Development Plan:Case Study of the First Bus Station of Khon Kaen Province

                                      อ่านเพิ่มเติม: A Study of Space Use of Within and Surrounding Areas of Khon KaenProvince’s Bus Station for Preparing Proposal of Area Development Plan:Case Study of the First Bus Station of Khon Kaen Province

Read More »

การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าโดยชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนริมฝั้งแม่นํ้ามูลเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                            อ่านเพิ่มเติม: Wetlands Management by Local Communities. Case Study Moon River Community, Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani Province.

Read More »

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนบ่อใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุนชนบ่อใหญ่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

                                  อ่านเพิ่มเติม: A study of Recreational Area for Elderly, Case study of Boyai Community,Amphoe Borabue District, Mahasarakham

Read More »
Translate »