SDGs

ประกาศราย Asia Young Designer Awards Thailand สาขา Architectural

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards  กระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวด เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ขบคิด และแสดงความเห็นในการนำเสนอทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้เป็นพลังของการสร้าง Built Environment ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านผลงาน และการแบ่งปันไอเดียแรงบันดาลใจ เป็นกิ่งก้านทางความคิดที่ต่อยอดต่อไป ธีมการประกวดปี2020 เป็นโจทย์การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง – แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักออกแบบที่จะนำเสนอโซลูชั่นเชิงปฏิบัติ และใส่ใจสังคมสำหรับประชากรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเป้าหมายของการขยายจินตนาการของนักออกแบบรุ่นเยาว์เหล่านี้ธีมในปีนี้มุ่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถออกแบบผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างความยั่งยืนต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ และด้านอารมณ์ ขวัญภิรมย์ แทบแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้ชื่อ  Project  พื้นที่ตากข้าวกับชาวนา

Read More »

โครงการศึกษาดูงานบริษัท เคแพค คอนกรีต

SDGs : 4 Quality Education เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้การจัดโครงการศึกษาดูงานบริษัท เคแพค คอนกรีต ซึ่งเป็นรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง ๒  โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 17 คน อาจารย์ 2 คน ที่เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ คือ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพการจัดการจัดการงานก่อสร้าง เป็นนักวางแผน นักประมาณราคา นัก BIM และผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ที่มีความรู้กว้างขวางและเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในสายงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ในวิทยาการสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการจัดการงานก่อสร้างกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างให้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป Visiting Kpac Concrete Company, Khon Kaen On 5th November 2019, the Department of Construction Management, Faculty of Architecture, …

Read More »

โครงการศึกษาดูงานการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ณ เขาใหญ่

SDGs : 4 Quality Education วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นรายวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 (Landscape Architecture Design 1) ร่วมกับ วิชาวัสดุพืชพรรณ ของนิสิตชั้นปีที่ 2 และ วิชา Park and recreation ของนิสิต ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งหมด 45 และอาจารย์ 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้นตามความต้องการของโครงการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของพื้นที่ อีกทั้งก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ศิลปะ และการเลือกใช้พืชพรรณสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนิสิตไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ทางการมองเห็น สัมผัส และได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จริงและนำไปสู่แรงบัลดาลใจในการออกแบบงานต่อไป โดยบริเวณเส้นทาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม รวมถึง ภูมิสถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่างดี หลากหลายไสต์ของสถาปัตยกรรม ยุโรป เอเชีย และอื่นๆ ที่นำมาใช้ประกอบการจัดการพื้นที่ พักผ่อน ร้านอาหาร ย่านการค้า ที่นับว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความโดดเด่นในการจัดสรร การใช้พื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง …

Read More »

โครงการศึกษาสาระวัฒนธรรมเมืองอุบลราชธานี

SDGs : 4 Quality Education เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Urban Architecture Studio 3  ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 5  ทั้งหมด 49 คน อาจารย์ 4 คน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่จริง โดยกำหนดพื้นที่โครงการศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองหลักในภาคอีสานที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป The excursion to study the cultural city – Ubon Ratchathani From 16 to 18 August 2019, the Department of Urban Architecture, Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University arranged …

Read More »

โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมการออกแบบโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

SDGs : 4 Quality Education เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1101 411 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (Architectural Design 5 ) นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน และอาจารย์ 4 คน ซึ่งคณาจารย์ในรายวิชาได้เลือกพื้นที่ศึกษาให้แก่นิสิต เพื่อใช้ในการเรียนรู้งานสถาปัตยกรรม การออกแบบ และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมในรายวิชา รวมถึงกรณีศึกษาการออกแบบโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในการสัมภาษณ์ สอบถามและการสังเกต ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเข้าใจ รับรู้ และสามารถนำไปใช้ได้ในงานออกแบบต่อไป นิสิตได้เข้าใจพื้นที่ศึกษาด้วยการสำรวจอาคารกรณีศึกษา และสามารถเข้าใจหลักการออกแบบและแนวคิดด้านการออกแบบโรงพยาบาล นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในออกแบบโปรเจคที่ 2 การออกแบบโรงพยาบาลได้ และนิสิตได้ประสบการณ์และได้รับความรู้จากการดูงานกรณีศึกษานอกสถานที่ The architectural fieldtrip for hospital design, Khon Kaen On 7th October 2019, the …

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมอีสานรอยต่อมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร

SDGs : 4 Quality Education เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการจัดโครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมอีสานรอยต่อมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร “การเดินทาง คือการเรียนรู้ ” เป็นเครื่องมือบันทึกความทรงจำ สั่งสมประสบการณ์ชีวิต จากการลงพื้นที่นอกห้องเรียน การเข้าถึงชุมชน รับรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สะท้อนเหตุที่มาของการก่อเกิดสถาปัตยกรรมในบริบทท้องถิ่นการลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม รายวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน จึงเป็นกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเดินทาง ประจำปี พ.ศ.2562 พื้นที่สำรวจ จ.มุกดาหาร เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 49 คน และอาจารย์ 2 คน  ได้สำรวจ และรังวัด ศาสนสถานที่มีรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย และ การใช้งานที่สอนประสานกันภายในบริเวณวัด นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชม สักการะ sketch รูป สถาปัตยกรรมสำคัญต่างๆในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เช่น มรณสักขีวัดสองคอน ,วัดพระศรีมหาโพธิ์ , วัดศรีมณฑา ,วัดภูมโนรมย์ เป็นต้น ความหลากหลายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ต่าง ๆ ที่ก่อเกิดจาก ความเชื่อ ความศรัทธา …

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอาคารสูงโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SDGs : 4 Quality Education รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และรายและวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4 สอนให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม จำนวน 49 คน อาจารย์ 4 คน ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนเน้นอาคารสูง โดยนิสิตต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสูง ทางคณาจารย์ได้เห็นว่าโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความเหมาะสมที่จะเป็นอาคารกรณีศึกษาในการออกแบบอาคารสูงและระบบอาคารต่าง ๆ จึงต้องมีการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบอาคารสูง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโรงพยาบาล การจัดพื้นที่ใช้สอย ทางสัญจร ระบบโครงสร้าง รวมถึงงานระบบอาคารอื่น ๆ วัสดุ และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในการศึกษาดูงาน ฟังบรรยายจากสถาปนิกและวิศวกรของโรงพยาบาล การสอบถามและการสังเกต อันจะทำให้เกิดกระบวนการเข้าใจ เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้ในงานออกแบบต่อไป Architectural Excursion: High-rise Building – Suddhavej Hospital, Mahasarakham University. On 18 September, …

Read More »

โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร AD2 BKK Study Tour 2020

SDGs : 4 Quality Education โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจัดขึ้นในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 เพื่อให้นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมปีที่ 2 จำนวน 54 คน และอาจารย์ 5 คน ได้ศึกษากรณีศึกษาอาคารที่สอดคล้องกับงานออกแบบในรายวิชา และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมให้กับนิสิตอีกด้วย เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 2 กำลังเริ่มออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กและต้องออกแบบอาคารที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีประสบการร่วมในการเอาตัวเองเข้าไปใช้งานที่ว่างขนาดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถนึกภาพตามได้ง่ายขึ้น โดยมีกลุ่มโครงการที่เข้าเยี่ยมชมต่าง ๆ  และได้เห็นความแตกต่างของวิธีออกแบบอาคารเก่าที่เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ในการใช้งาน เช่น TCDC Warehouse30 Jam Factory Museum Siam ล้ง1919 กับอาคารที่ออกแบบใหม่เฉพาะเพื่อใช้งาน ได้แก่ Museum of Contemporary Arts (MOCA) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สยามสแควร์วัน มาบุญครอง สามย่านมิดทาวน์ …

Read More »

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

SDGs : 13 Climate Action โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62  ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (AR113)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้ศึกาาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยคณะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอยู่ในทุกหลักสูตร  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  โดยมีศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือต่าง ๆ โดยมีการอบรมโปรแกรม BEC เป็นโครงการหลักตามแผนงานความร่วมมือในแต่ละปี  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2  จำนวน 55 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอี 5 คน  ซึ่งมีอาจารย์ประจำรายวิชาทั้ง 3 คน ทำหน้าที่ร่วมดูแลการจัดอบรมเพื่อให้ความเข้าใจกับนิสิตได้อย่างทั่วถึง A training program …

Read More »
Translate »