นิสิต: Students

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลโครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

เมืองพัทยาร่วมกับภาคีพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ชิงเงินรางวัล 385,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทั้งนี้ได้มีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการประกาศผลรางวัล โครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021 นิสิตที่ส่งผลงานเข้าร่วมได้คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนิสิต นักศึกษา ทีม AR-22 ชื่อทีม: ลาลาแลนด์(Lala Land) ประกอบด้วย นายศลาฆิน อติชาติ , นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นางสาวนัฐมล โยคะนิล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ การถัก อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช อาจารย์เมทินี โคตรดี …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายในได้รับรางวัลในการประกวดแบบ โครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION  ในหัวข้อห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่” ของบริษัท Paul group Design โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ เพื่อพัฒนาการออกแบบภายในโรงพยาบาลให้ทันสมัยและเปิดมุมมองใหม่ๆในอนาคต เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เดิมของโรงพยาบาล ให้สังคมรุ่นใหม่รู้สึกว่าเข้าถึงได้ไม่ยาก เพื่อสร้างสังคมการออกแบบที่สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการออกแบบโรงพยาบาลสำหรับโลกอนาคต รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ และนายกวินทร์ อุ่นแก้ว นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชดาภรณ์ มณีโชติ และนางสาวกาญจนา แสนศรี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่มาของภาพประกอบ https://www.facebook.com/pg/Paul-Group-Design-2072462549455720/photos/  

Read More »

มมส. แสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โครงการประกวดทายาทหม่อนไหมในระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง และนายศราวุธ สนิทไทย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภายใต้ กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา โดย นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ซึ่งได้มีการมอบรางวัลในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม …

Read More »

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. คว้ารางวัลประกวด โครงการทายาทหม่อนไหม ระดับนิสิต นักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดีและอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์  ที่ได้นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภายใต้กิจกรรม การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์  ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา   โดยนิสิตเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลคือ  นายชลธี แก้วใส  นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว  และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์  ซึ่งได้มีการมอบรางวัลในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ภายใต้เเนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน”  มีกำหนดการจัดงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 61 ณ ฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามที่กรมหม่อนไหม สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ได้จัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้ผ้าไทยแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบจากเยาวชน จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้มีการนำมาใช้ร่วมสมัย ตอบสนองต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาดในปัจจุบันมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดส่งเสริมการใช้ผ้าไหม  ทางสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  …

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018 ”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ได้มีการประการศผลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018 ”  ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งในครั้งนี้นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล  นิสิตชั้นปีที่ 2  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1  และ นายนันทวัฒน์ สาหินกอง       นิสิตชั้นปีที่ 1   ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 ทั้งนี้ด้วยการที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์  จังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรม  “Design By Jeans 2018 ”  ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกแบบแฟชั่นยีนส์สร้างสรรค์รูปแบบใหม่  เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นไปตามกระแสในโลกปัจจุบัน เป็นการออกแบบที่ต้องผสมผสานเนื้อผ้า วัสดุ และแพทเทิร์นรุปแบบใหม่เป็นสไตล์แคลชวลเหนือเกณฑ์ ต้องออกแบบเสื้อผ้าบุรุษหรือเสื้อผ้าสุภาพสตรี สามารถนำชุดที่ออกแบบมา Mix and Match กันได้  ซึ่งทางสาขานฤมิตศิลป์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์สายฝน  จำปาทอง  อาจารย์ประจำสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ได้ส่งนิสิตวิชาเอกแฟชั่น …

Read More »

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด BlueScope Design Award 2018 – People and Lives ระดับนิสิต นักศึกษา

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลประกวด “BlueScope Design Award 2018 – People and Lives” ระดับนิสิต นักศึกษา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ BlueScope Design Award 2018 – People and Lives  ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้   ประเภทกลุ่ม ได้รับรางวัลที่ 3 ในชื่อผลงาน “CO-MARKET” โดยมีนิสิตเจ้าของผลงาน คือ นายวงศธร กองมา  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา และนายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง  ซึ่งจะได้รับเงินสด 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทเดี่ยว   ได้รับรางวัลชมเชย ในชื่อผลงาน “RIM KHLONG” โดยมีนายวิศรุต วิทยอักษณศรี เป็นเจ้าของผลงาน  ซึ่งจะได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศ …

Read More »

‘กุฏิ’ ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมติด 50 อันดับแรก ของการประกวด TINY HOUSE 2017

                        ‘กุฏิ’ ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมติด 50 อันดับแรก ของการประกวด TINY HOUSE 2017 ผลงานออกแบบ ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ของ นายนนทวัชร์ วงษ์คำ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขา สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรม TINY HOUSE 2017  ผลงานออกแบบ ‘กุฏิ’ ของ นายนนทวัชร์ ได้ปรากฏอยู่ในผลงาน 50 อันดับแรกของการประกวด ด้วยแนวความคิดในการออกแบบ ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ หรือ ทางสายกลาง ผลงานออกแบบได้แสดงความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับเปลี่ยนเนื้อที่ใช้สอย ให้เหมาะสมต่อกิจวัตรของพระวัดป่า ในการอยู่อาศัยและการปฏิบัติศึกษาพระธรรม  ‘ทางสายกลาง’ ไม่เพียงปรากฏเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในการเดินจงกรม เท่านั้น แต่ยังสื่อความหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่มากหรือน้อยไปภายใต้การแปรเปลี่ยนของระดับความสว่างของแสงแห่งธรรม เพื่อจุดหมายในการเข้าถึงสัจจะแห่งอนิจจัง การประกวด TINY …

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิระดับประชาชน ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

                                        วันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิ ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงานโดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา 2 ผลงานและระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณมิตร วรสถิตคุณ ตัวแทนจากกลุ่ม UDMVD …

Read More »

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 …

Read More »

รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555”

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” ประเภท : นักเรียน/นิสิต หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มนิสิต -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศโครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก    นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท จากโครงการประกวด “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” จัดโดยบริษัท สยามยามาโตะ จำกัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบเป็นโครงสร้างที่มีความสวยงามทันสมัย แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสร้าง …

Read More »
Translate »