UPCOMING EVENTS

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

congratulation-2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 201 คน สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นางสาวณัฐฐาพร จอมหงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นางสาวคุณากร เสริมทรง นางสาวชลิดา ศรีวิชา นายบัญชา สาริมา นางสาวปิยธิดา พูนโตนด นายศิริวัฒน์ พานแก้ว สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน นางสาวนพวรรณ วงสุตาล นางสาวลดาวัลย์ อ่อนสุด นางสาววริศรา สุขเกษม นางสาวสุภัสสรา เสวิสิทธ์ นางสาวอัจฉราวรรณ ถีอาสนา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม นางสาวศิริวรรณ ศิริแว่น ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง นางสาวสิริพรรณ เคหาบาล ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ข่าว : …

Read More »

โครงการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2019) ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ” (Wisdom for Smart City)

banner

หลักการและเหตุผล (เว็บไซต์ https://arch-info.msu.ac.th/URPAS2019/) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้ดียิ่งขึ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงได้การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 7 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสถาบันต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชนต่อไป วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ในการแสดงและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชน 2) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการ …

Read More »

banner2

หลักการและเหตุผล (เว็บไซต์ https://arch-info.msu.ac.th/Homepoom2019/) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้ดียิ่งขึ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงได้การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสถาบันต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการประชุมฯ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง และด้านการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชนต่อไป   วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ในการแสดงและนำเสนอผลงานวิจัย …

Read More »

ขอเชิญชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม ในงานสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week)

15-11-61_2

ขอเชิญชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม ในงานสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week) ระหว่าง วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 บริเวณพื้นที่ใต้ออดิทอเรียมคณะฯ จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวความคิด และการออกแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9”

10-10-61_1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวความคิด และการออกแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” เป็นการคุยกันเชิงวิชาการแบบเบา ๆ เพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญา และสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนในด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยวิทยากร คุณก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ….วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องบรรยาย AR-214 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

PRINT

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมเอกสารและไฟล์ที่แนบมาดังนี้ 1. ไฟล์วีดีโอ สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13 2. Poster ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 3. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Read More »

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน , การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ และกรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร โดยคุณเมธา คล้ายแก้ว

18-09-61_2

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ คุณเมธา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการ Vice President บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ศิษย์เก่า รุ่น 1 สาขา สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ——————————————— วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. สถานที่ ห้องบรรยาย AR-201 (ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร) ——————————————— เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน (ปี 4) เรื่อการเตรียง มตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ (ปี 5) เรื่อง กรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร นันทพานิช

12-09-61_1

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร  นันทพานิช ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และ บวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

10-09-61_1

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และ บวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการดังนี้ ๐๖.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป ๐๙.๐๐ น. พิธีครอบครูช่าง ๑๑.๐๐ น. พิธีไหว้ครู ๑๒.๐๐ น. พิธีบวงสรวงกลอง ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »
 
Translate »