UPCOMING EVENTS

ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

isan-symply

                                            ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุม AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน (AR104)  ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560

Read More »

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙”

11-09-60

                                  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙” โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง AR-๒๐๑ ออดิทอเรียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

12-09-60

                                            ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ห้อง AR 208 เวลา 9.00-12.00 น. และ วิพากย์ผลงาน ใต้ออดิทอเรี่ยม เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

18121458_1421406951238423_8614780360898762660_o

                        ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล:อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Thesis of the year 2016 “เฮาเฮ็ด เฮาโชว์”

titleweb

                  ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2559  ในกิจกรรม Thesis of the year 2016 “เฮาเฮ็ด เฮาโชว์”  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560  ซึ่งกิจกรรมจะมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสาขาวิชา , ผลงานนิทรรศการ Thesis 2016 , การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่วงการนักออกแบบ 4.0”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาร่วมบรรยาย  Last Lecture  ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้กิจกรรม Thesis of the year เป็นกิจกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี ในรายวิชาออกแบบ ของนิสิตทุกสาขาแต่ละชั้นปี ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีด้านการเรียนการสอนขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯอันเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตและคณาจารย์ทุกสาขาวิชา

Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560.

111

                        ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์เข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 18.30 น. ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เชิญท่านที่สนใจขายภาพถ่ายและภาพเวคเตอร์ออนไลน์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการภาพถ่ายดิจิตอลในเชิงพาณิชย์

2

                                                  เรียนเชิญท่านที่สนใจขายภาพถ่ายและภาพเวคเตอร์ออนไลน์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการภาพถ่ายดิจิตอลในเชิงพาณิชย์”  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้ทุกท่านครับ โครงการจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้  ณ  ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายโดยศิษย์เก่า คุณวณัฐชนันท์ บัวหอม ที่มีภาพในสต๊อกโฟโต้กว่า 15 ,000 ภาพ ที่มา : อาจารย์ธีรพงศ์  ไศลสุข

Read More »
 
Translate »