คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลิตนิสิต และบัณฑิตให้มีศักยภาพและเป็นมหาวิทยาลัย ที่สมบูรณ์แบบ  ด้านการผลิตบัณฑิตในทุกด้าน  อีกทั้งคณะฯได้ดำเนินการตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายระดับประเทศ  ดังนั้นความต้องการบุคลากรทางสาขาการออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม  การวางผังชุมชนและทำนุบำรุงชมชนที่มีอยู่แล้ว  ตลอดจนออกแบบนฤมิตศิลป์ และศิลปะอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรและชุมชนในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง ความเจริญทัดเทียมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้คณะได้เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นหน่วยงานที่ทำการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและด้านการออกแบบนฤมิตศิลป์ ในปี พ.ศ. 2539 การศึกษา 2565 มีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (สถ.บ. สถาปัตยกรรม)
  2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง)
  3. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
      สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม)
 
หลักสูตรที่ไม่ต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
  1. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ์ (ศป.บ.)
  2. สาขาการบริหารการก่อสร้าง (สถ.บ.)
 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต
      สาขาการวางผังชุมชนเมืองอัจริยะ  (สถ.ม.)