ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน 9 ชุด (เงินรายได้ปี 66)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน ๙ ชุด (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน ๙ ชุด (เงินรายได้ปี 55) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๔๑๖.๖๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่น ห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน 9 ชุด จํานวน 1 งาน

';