UI Green Metric World University Rankings 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 5 ของประเทศ จาก 47 สถาบันการศึกษา ได้คะแนน 8,200 
ได้อันดับที่ 101 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 8,650 คะแนน 
UI Green Metric World University Rankings 2022 ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2022 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมี Wageningen University & Research จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้อันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนน 9300 คะแนน 
 สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 1300 คะแนน 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 1525 คะแนน 
3. การจัดการของเสีย (Waste) 1275 คะแนน 
4. การจัดการน้ำ (Water) 800 คะแนน 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1550 คะแนน และ 
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 1750 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด 8,200 คะแนน