เสวนาการประกวดแบบในระดับชาติและนานาชาติ A-D-C Talk 001

ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม เวลา 13.30 - 16.30 ณ ห้อง ARCH CO- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมีนิสิตปัจจุบันและพี่ศิษย์เก่าเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการ workshop ในระดับนานาชาติ และวิทยากรพิเศษที่เคยชนะการประกวดแบบและเข้าร่วม Workshop ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการทำงาน การเตรียมพร้อม เทคนิคการพิชิตใจ