Thailand Green Design Award 2023

ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ 

พวกเราเก็บอีก 1 รางวัล “รองชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา” กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสืทธิภาพ ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนิสิตชั้นปี 4 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ทั้ง 4 คน คือ

1.น.ส.อินทิรา สาวงค์

2.น.ส.นัสชา ทุมสุด

3.น.ส.ภัทรภา ธีรโชติติยนนท์

4.น.ส.พัชรินทร์ เสนานิคม

และอาจารย์ที่ปรึกษา : อ.แสน ศรีสุโร