โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

มมส ประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษา และนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินและคัดเลือกฯ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) จำนวนทั้งสิ้น 17 คน