ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2566-28 เมษายน 2566