ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565