ภาพบรรยากาศการออก field trip ในรายวิชาการนำเสนอผลงาน ของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ชื่อ ' โครงการจัดการการท่องเที่ยวและแนวทางการออกแบบภูมิสภาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ' ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม