ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร กุลพลเมือง นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบ (นฤมิตศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน "สีสันภูมิปัญญา"

ขอแสดงความยินดีกับ

นายธีรภัทร กุลพลเมือง นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบ (นฤมิตศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผลงาน "สีสันภูมิปัญญา"

ที่ได้รับการประกาศผลการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหม จากโครงการ The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

# The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022