ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ทั้งนี้ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.99 เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยงานของทางคณะ ฯ มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้ และไม่เคยถูกลงโทษวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม