ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2566 :: จำนวน 500 ทุนๆ 4,000 บาท ประเภททุนรายปี :: รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป :: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-31 กรกฎาคม 2566 :: ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะฯ ในวันเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) -------------------- รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1J6NXRhcNnZ0rC7MwytiIj0VS9A9EnJcq/view?fbclid=IwAR16yRYo3Rw4y6Td19YO9H9veGZfaCknEoZF_BbdFH6jJemDaXQT-QiPmuI

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงการในหัวข้อ ปั้น ปลูก คิดส์ ปี 2 โดย CSR Toll Way Green way ชิงทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโึครงการกว่า 100,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงการในหัวข้อ ปั้น ปลูก คิดส์ ปี 2 โดย CSR Toll Way Green way ชิงทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโึครงการกว่า 100,000 บาท กำหนดส่งผลงานก่อน 31 สิงหาคมนี้

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ การเข้าห้องเรียนบน Google Classroom ภาคเรียน 1/2566 สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Login เข้าใช้งานด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามรูปภาพได้
หากไม่สามารถกดคลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อ Classroom ได้ ให้เปลี่ยน Browser ในการเข้าใช้งาน เช่น เดิมเข้าจาก Firefox ให้ลองเปลี่ยนไปเข้า Chrome เป็นต้น
ข้อมูล:สำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม

Continue reading

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ TGIF TECHNOLOGY IS FUN : อัปสกิลเทคโนโลยีใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจ ให้ Next-Gen

วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
กำหนดการคร่าวๆดังนี้
จันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2566 (ห้อง AR-201)
เวลา13.10-14.30 น. การบรรยาย “How Virtual Production is changing landscape of Entertainment Industry” โดย คุณอโรชา กิตติวิทยากุล Product Manager, Entertainment Lighting บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เวลา14.40-16.00 น. การบรรยาย “เจาะเทรนด์โลก: Tech & Innovation trends reshaping the future” โดย คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหารนิตยสารคิด Creative Thailand)
อังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566
เวลา 10.00-12.00 น. AR Metaverse (Point cloud)
เวลา 13.00-15.00 น. AR Metaverse Workshop Part
จัดแสดงผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
Metaverse, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Volumetric 360 ณ ห้อง AR 104-2

Continue reading

ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบโครงการ "ARCASIA Students' Architectural Design Competition 2023 ภายใต้หัวข้อ " Designing a Future-Ready Community Responding to the Most Challenging Social Condition"

ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบโครงการ "ARCASIA Students' Architectural Design Competition 2023 ภายใต้หัวข้อ " Designing a Future-Ready Community Responding to the Most Challenging Social Condition"

* สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asa.or.th/.../arcasia-students-architectural.../ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 023196555 ต่อ 121

Continue reading

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดําเนินการ สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา และ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตาม คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๐๖๕๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และ มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ จึงประกาศ ผลการสอบแข่งขันดังนี้

Continue reading

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2023 และได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5000 บาท

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2023
โดยได้บูรณาการกับรายวิชา 110 3407 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นิสิตใด้ส่งผลงานกระเบื้องติดผนังลายขิด (ผลิตจากเปลือกไข่จากร้านอาหารรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำมาผสมขึ้นรูปและออกแบบลายขิด เป็นกระเบื้องติดผนังที่เกิดลวดลายใหม่ ๆ และเป็นการนำเปลือกไข่กลับมาใช้ประโยชน์) เข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)
จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตที่ได้รับรางวัลคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย นางสาวอินทิรา สาวงค์ นางสาวนัสชา ทุมสุด นางสาวภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ และนางสาวพัชรินทร์ เสนานิคม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มคือ อ.แสน ศรีสุโร และได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5000 บาท
ณ สยามพารากอน วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 – 16.30 ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน

Continue reading

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. สำหรับ นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น ติวฟรี ‼️

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. สำหรับ นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น ติวฟรี ‼️ ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meetings
โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กดติดตาม Fan page เพื่อติดตามข่าวทาง Job MSU
2. ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/41kAcCc หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (ตามป้าย)
3. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์เข้าร่วมติว ก.พ. ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้
4. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ให้เข้าลิงก์ติว ก.พ. (ตามกำหนดการใน E-mail ของท่าน )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 043-754 377 ในวันเวลาราชการ

Continue reading

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct admission ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct admission ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. และนิสิต มมส ที่ต้องการเข้าศึกษาใหม่ (ย้ายคณะ) ที่สนใจในด้านการออกแบบ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น ‼️‼️‼️‼️
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
สมัครทาง https://admission.msu.ac.th
สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา 0-4375-4377, 0-4371-9820 อัตโนมัติ 0-4371-9800 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204

Continue reading

การประกวด TOY ARCH ประจำปี 2023

ด่วน!!!!! การประกวด TOY ARCH ประจำปี 2023 มาแล้วตามคำเรียกร้อง
พิเศษสุด สำหรับ TOY arch 2023 เพิ่มรางวัล และเงินรางวัล มากกว่า 50 รางวัล
ขอเชิญชวน.......ว่าที่บัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมทุกคนร่วมส่งผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2023 "Thesis Of the Year in Architecture Award 2023" (TOY ARCH 2023)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
มาที่ Email: toy.arch.2023@gmail.com
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://cmu.to/ZpPK0

Continue reading

ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบโครงการ "ARCASIA Students' Architectural Design Competition 2023 ภายใต้หัวข้อ " Designing a Future-Ready Community Responding to the Most Challenging Social Condition"

ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบโครงการ "ARCASIA Students' Architectural Design Competition 2023 ภายใต้หัวข้อ " Designing a Future-Ready Community Responding to the Most Challenging Social Condition"
* สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://asa.or.th/.../arcasia-students-architectural.../
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 023196555 ต่อ 121

Continue reading

ตารางและกำหนดการตรวจร่างกายนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยหาสารคาม ปีการศึกษา 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจร่างกาย

ตารางและกำหนดการตรวจร่างกายนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจร่างกายวันที่
20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043-021021 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น !!
กำหนดการรายละเอียดดังนี้

Continue reading

โครงการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2023

กลับมาอีกครั้ง ! BIMobject ร่วมกับ CPAC Green Solution ชวนนักเรียน นักศึกษา มาปะลองไอเดียกับการออกแบบอาคาร "คาร์บอนต่ำ" ด้วย "BIM และ ดิจิตัล" ไปกับ โครงการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2023
ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท
รอบแรก : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2565
รอบสอง : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/bimobjectth

Continue reading

ประกาศโอกาสดีๆที่ไม่ควรพลาดเปิดรับสมัครสอบ IC3 (Digital Literacy Certification) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศโอกาสดีๆที่ไม่ควรพลาดเปิดรับสมัครสอบ IC3 (Digital Literacy Certification) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดสอบ 3 Module ด้วยกัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่
- ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)
- การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)
- การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)
สมัครได้ที่ shorturl.at/fkrDZ หรือสแกน QR-Code (โดยใช้ อีเมล @msu.ac.th ในการกรอกเท่านั้น)รับจำนวนจำกัด 400 คนเท่านั้น
หากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่สอบ : ณ ห้อง B415 สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B
รอบสอบระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 2566
IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
-----------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IC3 : https://www.arit.co.th/certificate/ic3
เพจ Facebook : MSU Digital Literacy Exit Exam
สำหรับผู้ไม่มีบัญชี Certiport สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ : https://www.certiport.com/portal/SSL/Login.aspx

Continue reading

ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 Quota

4 - 5 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา ม.มหาสารคาม ทาง www.mytcas.com
รอบที่ 2 Quota
หากพบปัญหาในการยืนยันสิทธิ์
ติดต่อ TCAS :063-787-6258
062-923-0962
062-923-1029
เวลา 09.00 - 16.30 น.

Continue reading

สมัครเพื่อรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ,สมัคร เพื่อรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์มการสมัคร :: คลิก

Continue reading

ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัลที่ 3 ในการประกวดระดับนักศึกษาจากการประกวดแบบ ASA Experimental Design Competition 2023 ในหัวข้อ ' Not Only Human ในงานสถาปนิก 66

ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัลที่ 3 ในการประกวดระดับนักศึกษาจากการประกวดแบบ ASA Experimental Design Competition 2023 ในหัวข้อ ' Not Only Human ในงานสถาปนิก 66 ในช่วงวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่
น.ส พิชญาภัค กิ่งพุ่ม
น.ส ชนิสรา ศรีหารัตน์
นาย พัสกร อาภรณ์

Continue reading

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดระดับนักศึกษาจากการประกวดแบบ ASA Experimental Design Competition 2023

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส พิชญาภัค กิ่งพุ่ม
น.ส ชนิสรา ศรีหารัตน์
นาย พัสกร อาภรณ์
. นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดระดับนักศึกษาจากการประกวดแบบ ASA
Experimental Design Competition 2023 ในหัวข้อ ' Not Only Human ' โดยสามารถติดตามผลงานได้ในงานสถาปนิก
66 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25-30 เมษายนนี้

Continue reading

วิทยานิพนธ์ใหม่ของนิสิตรหัส 62

เข้าช่วงสงกรานต์กาลเวลาเดินผ่าน เมื่อปีการศึกษา 2565 กำลังจะสิ้นสุดลง และวิทยานิพนธ์ใหม่ของนิสิตรหัส 62 กำลังจะเริ่มต้นขึ้น .... แต่ก่อนจะเริ่มนับ 1 ในวิทยานิพนธ์ 2566 ปี 5 เรามาดูตัวอย่างผลงานสรุปการนำเสนอความเป็นไปได้และการออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมในชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 กันก่อนกับโครงการที่หลากหลายประเภท หลากหลายที่มาและแนวความคิดในการออกแบบที่มีอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย เช่น 1 ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในบริเวณทะเลสาปสงขลา 2 ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่ามอแกน 3.สถานพักพิงและฝึกปฏิบัติวิชาชีพสำหรับคนพิการในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนใต้ 4.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ SCIENCE of ghost 5.โรงเบียร์และภัตตาคาร Thai Miss craft 6.ศูนย์รวมแห่งความเชื่อ มูเตลู 7.รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8.พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด ลุ่มน้ำชี 9.หอศิลป์ จำปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10.The liberate space

Continue reading

Thai Vernacular Architecture (1101 004)

วิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น Thai Vernacular Architecture (1101 004) ว่าด้วยศึกษาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ การตั้งถิ่นฐาน ความเชื่อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุและการก่อสร้าง ในประเด็นที่นิสิตสนใจเลือกศึกษาค้นคว้า จนนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เหมือนได้เครื่องมือ มุมมอง วิธีการ จากความคิด ความหมาย ความรู้สึกและการแก้ปัญหาของผู้คน

Continue reading

Arch MSU Aggregate Architecture: Parametric Pavilion ที่ได้จัดแสดงในงาน ISAN Creative Festival 2023

ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนโครงการ Arch MSU Aggregate Architecture: Parametric Pavilion ที่ได้จัดแสดงในงาน ISAN Creative Festival 2023 ในวันที่ 1-9 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี โดยความตั้งใจจากทีมคณาจารย์และนิสิตในรายวิชา AD2 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และภาคเอกชนที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วง อันได้แก่
1.บริษัท 98 เฮ้าส์ จำกัด
2.หจก.แอ็คเซ็สวัน (สำนักงานใหญ่)
3.หจก.โฮมเมดดีไซน์
4.สมบูรณ์ภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
5.บริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด
6.หมูยอป.อุบล
7.บริษัท เมต้า ทรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
. ทางทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศเพิ่มเติมมาให้ชม แล้วพบกันปีหน้าค่ะ
. ผู้โชคดีจากการร่วมสนุกแชร์ภาพกับทางสาขาได้แก่
1.สา เอมม
2.Fiw Panuvich Srisuttha

Continue reading

โครงการ ESAN ASA Professional Trip 2023 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน

ประชาสัมพันธ์จากกรรมาธิการสถาปนิกอิสาน โครงการ ESAN ASA Professional Trip 2023 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน ออกเดินทางจากโคราชหรือร่วมทริปที่กรุงเทพฯ ร่วมเยี่ยมชม Atom Design, Empower steel, Haco และปลายทางที่งาน ASA ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมที่พักแล้ว ท่านละ 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด !

Continue reading

กิจกรรม The Last Lecture และ มอบทุนการศึกษา โดย Rhyme design group

กิจกรรม The Last Lecture และ มอบทุนการศึกษา โดย Rhyme design group กิจกรรม The Last Lecture ในหัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ และการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดงานแบบมืออาชีพ โดย คุณธาตรี พันโกฏิ Founder/Lead Designer บริษัท Rhyme Design Group และ คุณเชษฐา ศรเสนา Partner/Lead Designer บริษัท Rhyme Design Group ทุนบริษัท Rhyme design group ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องมอบให้ในทุกปีการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน รวมมูลค่า 10,000 บาท โดยมอบให้แก่ 1. นางสาวบัณฑิตา ทองบ่อ สาขาสถาปัตยกรรม 2.นางสาวญาดา แก้วทองคำ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 3.นายกานต์กวี ศรีสินธุ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

Continue reading

Exploring 3 research units in UD MSU

วันนี้ น้องๆปีหนึ่งได้สำรวจ รับฟัง ทำความเข้าใจกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง จากหน่วยวิจัยในสาขา 3แห่งด้วยกัน 1 RCDC ศูนย์บริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 2 RDSC หน่วยวิจัยด้านสมาร์ทซิตี้ ที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทำข้อมูลเมืองและระบบ IoTs ให้กับภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 3 UDC หน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ศูนย์แห่งคนจิตใจดีออกแบบเข้าใจถึง เด็ก คนป่วย คนชรา คนพิการ รอชมผลงาน VDO จากน้องๆได้อาทิตย์หน้า ขอขอบคุณ อาจารย์ วรวิทย์ จันทะเดช RCDC ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือและทีมงาน RDSC ผศ.กตัญญู หอสูติสิมาและพี่หนุ่ยคุณชุนันท์ วามะขันธ์แห่ง UDC UD MSU ที่นี่ เราให้คุณเต็มที่กับความแตกต่าง

Continue reading

THESIS OF THE YEAR 2022

การนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปีของนิสิตทุกสาขาที่กลั่นกรองจากความเข้มข้นของการเรียนการสอนมาตลอดหลักสูตรและการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่ได้รับเชิญมาให้ข้อเสนอแนะ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 และห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

เสวนาการประกวดแบบในระดับชาติและนานาชาติ A-D-C Talk 001

ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม เวลา 13.30 - 16.30 ณ ห้อง ARCH CO- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมีนิสิตปัจจุบันและพี่ศิษย์เก่าเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการ workshop ในระดับนานาชาติ และวิทยากรพิเศษที่เคยชนะการประกวดแบบและเข้าร่วม Workshop ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการทำงาน การเตรียมพร้อม เทคนิคการพิชิตใจ

Continue reading

ประสบการ์ณวิชาชีพ มาคอมเม้นท์โปรเจคโรงแรม

ขอบคุณวิทยากรรุ่นพี่ พี่บิว พี่เม่น รุ่น 3IA พี่บิ๊กรุ่น 5 IA MSU ที่ได้นำประสบการ์ณวิชาชีพ มาคอมเม้นท์โปรเจคโรงแรม รายวิชาInterior Architectural Design 5 นิสิตปี 3 IA MSU พร้อมทั้งได้นำตัวอย่างการทำงานวิชาชีพมาให้น้องๆนิสิตได้ศึกษา

Continue reading

Flauhaus : Arch MSU Thesis exhibition 2022

เชิญติดตามรับชม

Flauhaus : Arch MSU Thesis exhibition 2022

ทุกๆผลงานสร้างสรรค์ล้วนมีเวลาเบ่งบานเป็นของตัวเอง

" every flower blooms in its own time "

ด้วยความระลึกถึง Bauhaus สถาบันด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์

Continue reading

ปัตย์ฝุ่น 5

ค่ายติวความถนัดด้านการออกแบบ "ปัตย์ฝุ่น 5"

สำหรับน้องๆนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีใจร้กในการออกแบบ โอกาสดีดีมาถึงแล้ววว.....

ค่ายติวความถนัดด้านการออกแบบ จัดขึ้นในวันที่ 8-10 เมษายน 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม

 ค้นหาตัวตน ความรักในการศึกษาต่อด้านการออกแบบ

 แนะนำการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี

 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในด้านการออกแบบ

 แนะนำการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 แนะนำข้อสอบความถนัดด้านสถาปัตยกรรม

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส มากกว่า 50 คน

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdxKkY7Bm.../viewform...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/MsuDesignCamp/

Continue reading

โครงการ​ความร่วมมือด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาการสารสนเทศ กับคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​จัดโครงการ​ความร่วมมือด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดแสดงต้นแบบโมเดลอาคาร พร้อมบอร์ดนำเสนอรายละเอียดของแต่บะโมเดล จัดแสดง ณ ห้องโถง ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566

โครงการ​นี้ได้รับเกียรติ​จาก อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในคณาจารย์และนิสิต คณัสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในการดำเนินการโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องฉายภาพยนต์ และห้องโถง ชั้น 2 ในวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

Continue reading

สาขานวัตกรรมการออกแบบ เดินทางเพื่อการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นอย่างเป็นศิริมงคล ด้วยการไปสักการะและชื่นชมความงาม ของมหาเจดีย์ไตรโลกธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 นิสิตทั้ง 3 วิชาเอกของเรา ก็ออกเดินทางเพื่อการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 เริ่มต้นอย่างเป็นศิริมงคล ด้วยการไปสักการะและชื่นชมความงาม ของมหาเจดีย์ไตรโลกธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น

 ต่อด้วย การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น

 และ ชื่นชมผลงานศิลปะหลากหลายแขนง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ปิดท้าย ด้วยการซึบซับแนวคิดและชื่นชมผลงานศิลปะร่วมสมัยในเทศกาลศิลปะ "แก่น เก๋า เก๋า" S.O.E We Trade Everything 2023 

Continue reading

Architecture Design Competition (A-D-C Talk)

ประชาสัมพันธ์อีกครั้งกับงานเสวนาการประกวดแบบในระดับชาติและนานาชาติ วันอังคารที่ 21 มีนาคม เวลา 13.30 - 16.30 นีั้ ขอเชิญนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เข้าร่วมเสวนา พบปะรุ่นพี่นิสิตปัจจุบัน รุ่นพี่ศิษย์เก่า และวิทยากรพิเศษที่เคยชนะการประกวดแบบและเข้าร่วม Workshop ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้อง ARCH CO- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Continue reading

ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนบริษัท Rhyme design group”

ทุนประเภททุนต่อเนื่อง ให้จนจบการศึกษา

เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2-5 ของสาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท

สามารถรับใบสมัคร /ส่งใบสมัคร / สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่พี่ปีย่า ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/.../1i2EWcAis8nF0eMpb8Ha.../view...

Continue reading

สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้จัดโครงการเลาะภูดูเฮือน 5

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

----------------------------------

สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้จัดโครงการเลาะภูดูเฮือน 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกเเบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมคือได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการโรงเเรมเเละสถานพักตากอากาศ ที่ขอนเเก่น โคราช เเละเขาใหญ่ ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2566

โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เยี่ยมชมจาก 3 โครงการได้แก่

อินภาวา บูทิค โฮเทล , สวนซ่อนศิลป์ , โรงเเรมเเคนทารี โคราช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566

::ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศรายงานตัวพร้อมส่งเอกสาร คือ

/ใบสำคัญรับเงิน/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัญชีธนาคาร/สัญญาการรับทุน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต ชั้น 1 หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับทุนการศึกษา

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมพิธีรับทุนในวันขอบคุณนักกิจกรรม ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศผลการพิจารณาคัด-10/

Continue reading

โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการระดมความคิดเรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ซึ่งนำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม AR116 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาหัวข้อโครงการบริการวิชาการ สำหรับการเสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 เป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน(MOU)

Continue reading

ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน ๕ ชุด (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue reading

ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน 9 ชุด (เงินรายได้ปี 66)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน ๙ ชุด (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน ๙ ชุด (เงินรายได้ปี 55) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๔๑๖.๖๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่น ห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จํานวน 9 ชุด จํานวน 1 งาน

Continue reading

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 16 เครื่อง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 16 เครื่อง (เงิน รายได้ปี 66) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue reading

ประชาสัมพันธ์การประกวดแบบลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน

ประชาสัมพันธ์การประกวดแบบลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ สมาคมภูมิสภาปนิก ประเทศไทยและ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบ “ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำเสนอแนวความคิดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาที่มีความยืดหยุ่นเป็นต้นแบบสามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ได้หลากหลาย ง่ายต่อการดูแลรักษา มีความยั่งยืนและนำไปพัฒนาก่อสร้างในพื้นที่จริงได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

https://asa.or.th/news/bkk-field-for-all-design-competition/

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/Z7oVs3bFisTmK26WA

Continue reading

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะส่วนราชการจากอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะส่วนราชการจากอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง เภสัชกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย กำหนันตำบลเทอดไทยและผู้ใหญ่บ้านตำบลเทอดไทย 10 หมู่บ้าน เพื่อศึกษาดูงานการผลิตอิฐบล็อคจากขยะพลาสติก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมให้การต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยได้นำเสนอข้อมูลและสาธิตวิธีการรผลิตอิฐบล็อคจากขยะพลาสติก ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่คณะได้ดำเนินการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นำความรู้สู่ชุมชนต่อไป

Continue reading

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

 8 มีนาคม 2566

 ขอเชิญชวนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

 ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ https://election.msu.ac.th

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

เลือกคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เบอร์ 1 ARCH SYSTEM

Continue reading

การประกวดแบบ ASA Experimental Design Compettition

การประกวดแบบ ASA Experimental Design Compettition ในปีนี้ ขอเชิญชวนเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบ หรือนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานแนวคิดสถาปัตยกรรมเชิงทดลอง ที่ตั้งคำถามต่อลักษณะพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งอื่น และส่งผลงานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด รูปแบบ โปรแกรม หรือสถานที่ตั้ง โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

.

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ประเภทบุคคลทั่วไปสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ หรือบุคคลทั่วไป

2. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมต้นขึ้นไป

โดยสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมไม่เกิน 4 คน

.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการตัดสินรางวัลได้ที่

https://www.asacompetition.com/

Continue reading

มมส ประกาศรายชื่อ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Quota

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อของตนเอง ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ ที่นี่ http://admission.msu.ac.th

 2. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ของมหาวิทยาลัย http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในเวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1. นางสาวนิชาฎา สมศรี

2. นายจิรวัฒน์ เรือจิตร

3. นายพัชรพงษ์ แก้วกิจตะ

4. นางสาวนิธิกนก พิศชวนชม

5. นายสหรัฐ บุญเจริญ

6. นายอิทธิพล อึ้ง

7. นางสาวปริญา ถาวะโร

8. นายปรเมศวร์ บุญทานัง

9. นางสาวชุติกาญจน์ พั่วแพง

10. นางสาวภัทรนันท์ อินคง

11. นางสาวสุภาวดี ศรีลา

12. นางสาวภัคจิรา คุ้มปลิว

Continue reading

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ "HOPE SCHOLARSHIP " ทุนการศึกษาล่ะ 40,000 บท/ปี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ "HOPE SCHOLARSHIP " ทุนการศึกษาล่ะ 40,000 บท/ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครทุนการศึ-2/

Continue reading

ค่ายปัตย์ฝุ่น

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังประกาศ ให้มารางานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มมส

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนส่งเสริมนักกกิจกรรม

::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรายชื่อนิสิตที่-10/

Continue reading

ขอเชิญชวนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ https://election.msu.ac.th วันที่ 8 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

Continue reading

สำหรับผู้สมัคร ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) ให้ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้สมัคร ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) ให้ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้สมัครเข้าสู่ระบบรับสมัคร ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th โดยใช้ Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) เพื่อเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 3. หากผลคะแนน TGAT/TPAT ไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 (ระบบปิดให้ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPATวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.) โทรศัพท์ติดต่อ 0 4375 4377 หรือ 0 4371 9820 E-mail : admission@msu.ac.th

Continue reading

การนำเสนองานวิชา AD1 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการงานก่อสร้าง

ประสบการณ์การณ์ครั้งแรกในการทำงานด้านสถาปัตยกรรม ปูพื้นฐานก่อนก้าวไปสู่หมวดงานก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบ

Continue reading

Live Design Discourse 2023

ผ่านไปครึ่งทางแล้วสำหรับ Live Design Discourse 2023 ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 20- 24 กุมภาพันธ์ ณ ประเทศสิงคโปร์ กับความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกจาก 4 ประเทศ ได้แก่

Association of Siamese Architects (ASA),

Singapore Institute of Architects (SIA),

Malaysian Institute of Architects (PAM),

Indonesian Institute of Architects (IAI)

ซึ่งในครั้งนี้ น.ส.อภิญญา จารุจิตร นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับนิสิตไทยอีก 3 คน ต่างภูมิภาค เข้าร่วม Workshop กับนักศึกษาจากสิงคโปร์ เมเลเซีย และอินโดนีเซีย

Continue reading

สาขานวัตกรรมการออกแบบ (นฤมิตศิลป์) , นิสิตออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอเข้าร่วมการพัฒนาลวดลายผ้าไหมโบราณแนวคิดสร้างสรรค์

สาขานวัตกรรมการออกแบบ (นฤมิตศิลป์) , นิสิตออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอเข้าร่วมการพัฒนาลวดลายผ้าไหมโบราณแนวคิดสร้างสรรค์ , ระหว่างวันที่ 20 –21 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Continue reading

ร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ คำขวัญ (Motto)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ คำขวัญ (Motto)

"ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 8,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ

มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย

มี 3 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ : husoc.msu@msu.ac.th

หรือ Google form ที่ลิงก์ https://forms.gle/5uUbmyodMCjd3PUCA

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 710 4115 งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส รายละเอียดเพิ่มเติม : http://e-human.msu.ac.th/husoc/doc/news-Z0pXwQU-view.pdf

Continue reading

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานา มมส

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

::สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานา มมส

::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/

Continue reading

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

แผนงานนวัตกรรมและสิ่งประดืษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนนิสิต เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา “กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณวันวิสาข์ บุญกล้า เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง AR-205 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เวลา 13.00-15.00 น.

Continue reading

การพัฒนาทักษะจากการจัดองค์ประกอบศิลปะ จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง พัฒนาไปสู่ มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่รูปทรงไม่เพียงเพื่อความสวยงาม

การพัฒนาทักษะจากการจัดองค์ประกอบศิลปะ จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง พัฒนาไปสู่ มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่รูปทรงไม่เพียงเพื่อความสวยงาม แต่มีหน้าที่ใช้สอย และสัดส่วนร่างกายมนุษย์มาเกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นสถาปนิก ด้วยแบบฝึกหัดการจัดองค์ประกอบ รูปทรงและรูปด้านภายนอก ที่ปรับปรุงผังบ้านพักอาศัย ขนาด 10*10 ม.รูปแบบ 9 square grid เราจึงได้บ้านพักหลังเล็กๆ น่ารัก มากมายจากผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1

Continue reading

ACT STUDENT CONTEST

ACT STUDENT CONTEST

ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานประกวดแบบ

ภายใต้แนวคิด MIND THE GAP...

ท่านใดสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ act.student.contest2023@gmail.com

Continue reading

นำเสนอผลงานออกแบบ วิจัย การศึกษา ในการประชุมวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรม

 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม...

ขอเชิญชวน  ด้านภูมิสถาปัตยกรรม นำเสนอผลงานออกแบบ วิจัย การศึกษา ในการประชุมวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี (งานสถาปนิก : ASA EXPO)

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ ใน Theme ได้ที่...

https://forms.gle/Dk7goFsHNjGDyWz1A

หรือ scan QR Code นี้

 ส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566

 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน จะตีพิมพ์ใน Book of Abstract และสามารถพัฒนาเพื่อตีพิมพ์ Full Paper ในวารสารวิชาการ LAJ 

Continue reading

พี่ต้อง วิมลวรรณ วิชัยคำจร ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม มมส. รุ่น 14 ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาที่ M.Arch Design for Performance and Interaction ที่ Bartlett School of Architecture UCL, London

ความชอบ ความฝัน และการลงมือทำ พี่ต้อง วิมลวรรณ วิชัยคำจร ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม มมส. รุ่น 14 ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาที่ M.Arch Design for Performance and Interaction ที่ Bartlett School of Architecture UCL, London ตอนนี้ทำงานที่ Speirs Major ( https://www.smlightarchitecture.com ) “…เราเรียกตัวเองว่าเป็นนักออกแบบที่ใช้แสงและความมืดออกเพื่อออกแบบspace และยกระดับvisual environment ข้อดีของการเป็น Lighting designer คือได้มีโอกาสทำงานหลากหลายสเกล ตั้งแต่สนามเด็กเล่น ไปจนถึงห้าง สนามบิน หรืออาคารทางประวัติอย่างเช่น National Gallery ทั้งยังได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาปนิก นักออกแบบที่เก่งๆ เช่น Jean Nouvel, Normal Foster และHeathwick

Continue reading

ภาพบรรยากาศฮ่องของเล่น ครั้งที่ 18 | DI MSU Gift&Design Festival 2023

3 febuary 2023 - Day 1 | บริเวณลานจอดรถตลาดน้อย มมส.ใหม่ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่านที่เข้ามาเเวะชม ชิม ช็อปกับงานเทศกาลของขวัญของเหล่าตัวเเม่ ตัวมารดาตัวมัม ของชาว CA24

Continue reading

ประกาศรับสมัครองค์กรนิสิตและนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครองค์กรนิสิตและนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

::สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2566

::อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครองค์กรนิ-2/

Continue reading

เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota ปี 66 (ภาคอีสาน #1) วันที่ 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 นี้ (ใช้ TGAT/TPAT ปี 66) เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ

#เลื่อนปิดระบบ เป็น 23.59 น.

 #โค้งสุดท้าย ปิดระบบรับสมัครคืนนี้

 #มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota ปี 66 (ภาคอีสาน #1) วันที่ 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 นี้ (ใช้ TGAT/TPAT ปี 66) เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ

ฟังรายละเอียด ข้อมูลการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก “รอบที่ 2 Quota” ครั้งที่ : 1 คลิกลิงค์ https://www.facebook.com/acadmsu/videos/1205800950102353

ฟังรายละเอียด ข้อมูลการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 คลิกลิงค์ https://www.facebook.com/acadmsu/videos/1369728357187583

ฟังรายละเอียด ข้อมูลระบบการสมัครออนไลน์ สำหรับ“รอบที่ 2 Quota”

คลิกลิงค์ https://www.facebook.com/acadmsu/videos/873179137347901

 ดูเกณฑ์ รอบที่ 2 Quota แต่ละคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=2#

 ระเบียบการตลอดปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=7

 ค่าเทอม คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=8

 หอพัก คลิกที่นี่

https://dorm.msu.ac.th/

 สมัครทาง รอบที่ 2 Quota  https://admission.msu.ac.th

 สมัครออนไลน์/จ่ายเงินทาง QR-CODE /อัปโหลดเอกสารทางอินเตอร์เนต

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377, 0-4371-9820 อัตโนมัติ 0-4371-9800 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ1204

Continue reading

การก่อสร้าง งานระบบอาคารพักอาศัยและการบริหารจัดการโครงการพฤกภิรมย์

วันที่ 14 ก.พ.2566 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน การก่อสร้าง งานระบบอาคารพักอาศัยและการบริหารจัดการโครงการพฤกภิรมย์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Continue reading

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ ปี 2567 และ 2568 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม ที่เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีบุคลากรและนิสิตเข้าต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง และจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อมุ่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบคุณกองบริการการศึกษา มมส ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น

Continue reading

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ ปี 2567 และ 2568 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม ที่เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีบุคลากรและนิสิตเข้าต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง และจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อมุ่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบคุณกองบริการการศึกษา มมส ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น

Continue reading

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเข้าหอพัก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง dorm.msu.ac.th https://dorm.msu.ac.th/?p=2373 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2566 1. นิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 1/2566 และนิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ เครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 2. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบบริการการศึกษา REG MSU ของนิสิต (https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp) 3. หลังจากสมัครชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 สามารถชำระเงินได้ผ่าน QR code ของอัตราค่าบำรุงหอพักตามที่ขึ้นในระบบให้ชำระโดยการชำระผ่านระบบบริการการศึกษา 4. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 5. นิสิตที่ประสงค์พักด้วยกันให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก(เบอร์โทร.ตามหน้าเว็บไซต์) หรือโทรศัพท์ 043-754418; เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 6. นิสิตทุกชั้นปี สามารถสมัครหอพักผ่านออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และชำระค่าบำรุงหอพักได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบ ผ่าน Qr code 7. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักและได้รับสิทธิ์เข้าพักจะต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 8. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็นที่เรียบร้อยและได้สละสิทธิ์ในภายหลังทาง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก โดยให้เป็นไปตามประกาศการคืนเงินของมหาวิทยาลัย 9. นิสิตสามารถเลือกที่จะพักในหอพักประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถ เหมาจ่ายค่าบำรุงหอพักตามอัตราค่าบำรุงหอพักประเภทนั้นๆ หากประสงค์จะพักกับเพื่อนที่มาด้วยกันให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หอพัก(หมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์หอพัก) 10. กรณีนิสิตชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 แล้วนิสิตต้อง ชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย โทรศัพท์ 043-754418 / 043-754305; เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 ในวันเวลาราชการ facebook : เพจ เด็กหอใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา

 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา

** มีทุนจำนวนมากให้นิสิตได้สมัครตามความสนใจ

** สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่พี่ปีย่า ห้องสำนักงานคณะสถาปัตย์ฯ

**:: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8- 22 กุมภาพันธ์ 2566

:: สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ระบบทุนการศึกษา http://ss.msu.ac.th/

::อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/

Continue reading

กองทะเบียนและประมวลผล ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

กองทะเบียนและประมวลผล ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ.66 ครับ .............................................................. สอบถามข้อมูลการรายงานตัว 043-719888 / 043-719889 / 080-3237706 / 063-8273667 ในวันและเวลาราชการครับ

Continue reading

บรรยากาศและผลงาน 3IA FOLK CREATIVE WISDOM WORKSHOPS 2

บรรยากาศและผลงาน 3IA FOLK CREATIVE WISDOM WORKSHOPS 2 ปั้นดิน+measure วัดมหาชัย x ชุมชนบ้านหม้อ มหาสารคาม + ทีมไลฟ์โค้ช แม่ๆ+พ่อๆในชุมชน และนิสิตนำชมนิทรรศการจากคณะมนุษยศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ มมส )

Continue reading

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภททุนรายปี จำนวน 40 ทุนๆ 4,000 บาท

:: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8- 22 กุมภาพันธ์ 2566

:: สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ระบบทุนการศึกษา http://ss.msu.ac.th/

::อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-19/

Continue reading

พลุนัดที่ 21 My Once Upon a Time เธอกับฉันกาลครั้งหนึ่ง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการเข้าชมละคอนเวทีสถาปัตย์ พลุนัดที่ 21 My Once Upon a Time เธอกับฉันกาลครั้งหนึ่ง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงเริ่มเล่นวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้จองที่นั่ง สามารถเข้ามาซื้อบัตรได้เลยนะคะ ทางเรามีการจัดบูธขายบัตรที่หน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป หรืออีกช่องทางการซื้อ Inbox มาในเพจได้เลยค่ะ วิธีสั่งซื้อบัตรออนไลน์ https://www.facebook.com/Plu21th/posts/626374892626526 บัตรราคา 99.- 129.- 159.-

Continue reading

โครงการบริการวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในรายวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ภาพบรรยากาศการเตรียมตัวในสตูดิโอ ไปจนถึงการลงพื้นที่สำรวจบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน  เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการออกแบบเบื้องต้น

Continue reading

ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ คำขวัญ (Motto)

"ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 8,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ

มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย

มี 3 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ : husoc.msu@msu.ac.th

หรือ Google form ที่ลิงก์ https://forms.gle/5uUbmyodMCjd3PUCA

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 710 4115 งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส รายละเอียดเพิ่มเติม : http://e-human.msu.ac.th/husoc/doc/news-Z0pXwQU-view.pdf

Continue reading

โครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UniTi Talks)

เปิดรับสมัครแล้ว เวทีการสื่อสารรูปแบบใหม่ 3 สไลด์ ใน 5 นาที ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท อ่านรายละเอียดข้างล่างได้เลย และที่มมส. สามารถสมัคร link นี้นะคะ รับสมัครถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ งาน workshop จัดวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ สมัครเลย กดลิ้งค์ข้างล่าง

https://forms.gle/ZmnrWjnGLPcPKLFG7

=================================

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อายุระหว่าง 17-24 ปี ที่สนใจในการสื่อสารฯ

สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UniTi Talks) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG MOVE) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

.

มาร่วมสื่อสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ชุมชนของคุณไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

.

เพียงคุณสื่อสารออกมาในรูปแบบ “3 สไลด์ ภายใน 5 นาที”

ในหัวข้อ “UniTi Talks on STI for Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

.

กติกาการรับสมัคร

1. เลือกศูนย์การแข่งขันฯ กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมรายละเอียดแนวทางการสื่อสาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์การแข่งขันฯ เท่านั้น)

2. หลังจากเข้าร่วมงาน workshop วันที่ 12 ก.พ. แล้ว สามารถแนบลิงก์คลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานประกอบภาพ Slides 3 หน้า ภายในเวลา 5 นาที

(ในรูปแบบ 3 Slides 5 Minutes) ในหัวข้อการแข่งขันของโครงการฯ โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :

- ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันแต่ละมหาวิทยาลัย และ อพวช. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ละ 5 ผลงาน จาก 5 ศูนย์การแข่งขันฯ รวมเป็นจำนวน 25 ผลงาน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

- การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ. ดร. พิมพ์ยุพา ประพันธ์

ประธานศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร. 083 453 5775

หรือ

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1790 และ 1791 (คุณเวธกา, คุณธีระพล)

หรือ 06 1334 8000 (ในเวลาราชการ)

E-mail: unititalks@gmail.com

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ และ น.ส.อภิญญา จารุจิตร นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4

รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์ให้เป็นตัวแทนสถาปนิก นิสิต และนักศึกษาจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการ Live Design Discourse 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์

Continue reading

ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวประกวดแบบในระดับนานาชาติจาก Asian Designer Communication Platform (ADP) ในหัวข้อ “Designing a Sustainable Future” โดยมุ่งหวังให้นักออกแบบรุ่นใหม่ใช้การออกแบบในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

การประกวดเปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบในสาขา Graphic/ Visual/ Animation/ Industrial/ Interior/ Fashion Design และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ซึ่งนิสิตสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ad-p.org/events.php

Continue reading

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม โดย นายประเด็น พลเหลา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้ร่วมประชุมเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าสมุนไพรชุมชนเพื่อคนทุกช่วงวัย และพัฒนาแนวทางการออกแบบ สภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับผู้สูงอายุเพื่อความเข้มแข็งทางสังคม ดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จากความแตกต่างระหว่างวัย เพื่อความเข้มแข็งทางสังคม กรณีศึกษา ตำบลแก่งเลิงจาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว

Continue reading

ภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้าถูกผสมผสานกับความสามารถคนรุ่นใหม่

ตาออนซอน...คนรุ่นใหม่ ถือเป็นอีกกำลังสำคัญที่สิมาซอยสร้างบ้านแปลงเมืองเฮา ภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้าถูกผสมผสานกับความสามารถคนรุ่นใหม่ กะคือสิไปต่อนำกันได้ดีครับ ชวนเบิ่งเรื่องราวคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาผ้าไทย ผลงานการสื่อสารจาก #เครือข่ายสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.facebook.com/youdeemeehang/videos/440514174867738/

Continue reading

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

รอบเก็บตก

นิสิตชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี (เกิดปี พ.ศ.2538 - 2545) ที่ยังไม่เคยทำเรื่องผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น

------------------------------------------------------------

**หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอผ่อนผัน**

------------------------------------------------------------

----เอกสารที่ต้องเตรียม------

1. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

5.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต(ขอที่กองทะเบียนและประมวลผล) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับและถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)

6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

กรอกแบบฟอร์มการขอผ่อนผันฯ และยื่นเอกสารที่ ห้องงานสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต ชั้น 1 (เท่านั้น) ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

**หมายเหตุ

- สำหรับนิสิตที่เคยยื่นกับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการอีก ดำเนินการครั้งเดียว

Continue reading

การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio

 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio  ตรวจสอบ รายชื่อ รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ที่นี่ https://admission.msu.ac.th/

Continue reading

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

มมส ประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษา และนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินและคัดเลือกฯ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) จำนวนทั้งสิ้น 17 คน

Continue reading

Thailand Green Design Award 2023

ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ 

พวกเราเก็บอีก 1 รางวัล “รองชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา” กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสืทธิภาพ ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนิสิตชั้นปี 4 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ทั้ง 4 คน คือ

1.น.ส.อินทิรา สาวงค์

2.น.ส.นัสชา ทุมสุด

3.น.ส.ภัทรภา ธีรโชติติยนนท์

4.น.ส.พัชรินทร์ เสนานิคม

และอาจารย์ที่ปรึกษา : อ.แสน ศรีสุโร

Continue reading

เปิดรับสมัครแล้ว มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66

เปิดรับสมัครแล้ว มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th

---------------------------------

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) โดยใช้ คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 สมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ

 ดูเกณฑ์ รอบที่ 2 Quota แต่ละคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=2#

 ระเบียบการตลอดปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=7

 ข้อมูลทุกคณะ คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=6

 ค่าเทอม คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=8

หอพัก คลิกที่นี่

https://dorm.msu.ac.th/

สมัครทาง รอบที่ 2 Quota  https://admission.msu.ac.th

 สมัครออนไลน์/จ่ายเงินทาง QR-CODE /อัปโหลดเอกสารทางอินเตอร์เนต

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377, 0-4371-9820 อัตโนมัติ 0-4371-9800 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ1204

Continue reading

American Standard Design Award (ASDA) 2023

ขอเชิญร่วมกิจกรรม online tour โครงการประกวดออกแบบห้องน้ำ American Standard Design Award (ASDA) 2023

วันอังคารที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 9.00 น.

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ห้อง AR-206

โอกาสมาถึงมือท่านแล้ว ห้ามพลาด!

เวทีการประกวดออกแบบ American Standard Design Award (ASDA) กำลังเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ที่พร้อมระเบิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยในปีนี้เรากลับมาอีกครั้งในหัวข้อ ‘A Home to Love, A Space for Everyone การออกแบบห้องน้ำที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัว

ขอเชิญชวนนักออกแบบที่สนใจมาเตรียมตัวให้พร้อม และลงสนามประลองฝีมือเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 5,000 USD พร้อมพบกับเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์งาน LIXIL Design Centre ที่ประเทศสิงคโปร์!

ไอเดียของคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตได้

คลิก! อ่านรายละเอียดได้ที่: https://asda.americanstandard-apac.com/th

Continue reading

ศาสตาจารย์ ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศาสตาจารย์ ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พร้อมด้วย ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าเยี่ยมพบปะหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ / หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการแนะแนวนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านผังเมือง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกันในอนาคต

Continue reading

ทีมจากบริษัท SuperMap

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้ต้อนรับทีมจากบริษัท SuperMap จากประเทศจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมพูดคุยเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท SuperMap สืบเนื่องมากจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท SuperMap มาอย่างยาวนาน และได้ร่วมทำความร่วมมือด้านการศึกษามามากมายด้วยกัน ซึ่งครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้พบเจอผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SuperMap และยังได้ทำการวางแผนสำหรับความร่วมมือในปีถัด ๆ ไป

Continue reading

UI Green Metric World University Rankings 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 5 ของประเทศ จาก 47 สถาบันการศึกษา ได้คะแนน 8,200 
ได้อันดับที่ 101 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 8,650 คะแนน 
UI Green Metric World University Rankings 2022 ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2022 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมี Wageningen University & Research จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้อันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนน 9300 คะแนน 
 สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 1300 คะแนน 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 1525 คะแนน 
3. การจัดการของเสีย (Waste) 1275 คะแนน 
4. การจัดการน้ำ (Water) 800 คะแนน 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1550 คะแนน และ 
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 1750 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด 8,200 คะแนน 

Continue reading

Asia Young Designer Award Thailand 2022

ภาพบรรยากาศในการเข้ารับรางวัลจากเวทีการประกวดแบบ Asia Young Designer Award Thailand 2022 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นาย วราเทพ อยู่สบาย เข้ารับรางวัล Best Color Choice Award และน.ส.ปรียาภัทร มาภักดี เข้ารับรางวัล Architectural Qualification

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร กุลพลเมือง นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบ (นฤมิตศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน "สีสันภูมิปัญญา"

ขอแสดงความยินดีกับ

นายธีรภัทร กุลพลเมือง นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบ (นฤมิตศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผลงาน "สีสันภูมิปัญญา"

ที่ได้รับการประกาศผลการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหม จากโครงการ The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

# The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

Continue reading

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยธวัช ไชยเกล้า นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดีศรี มมส "

ประจำปีการศึกษา 2565

โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมและการเรียน มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ทั้งนี้ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.99 เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยงานของทางคณะ ฯ มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้ และไม่เคยถูกลงโทษวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

2 วันสุดท้าย #รีบสมัครเลย

ม.มหาสารคาม รับรอบ1 Port สมัคร 11 - 30 พ.ย.65

 สมัครออนไลน์ จ่ายเงินทาง QR-Code  Up load เอกสารผ่านระบบ มาเลยจ้า

 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการรอบที่ 1 Portfolio สมัครวันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2565

ศึกษารายละเอียดรับสมัครนิสิตใหม่ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
https://admission.msu.ac.th/?page=7
สมัครเข้าศึกษา คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu66_portfolio

 สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377

ติดตามข่าวรับสมัคร มมส ตลอดทั้งปีการศึกษา กดติดตาม Fanpage เรียนต่อ มมส Mahasarakham university 

Continue reading

Le Festival des Cabanes หรือ Cabin Festival

ช่วงนี้มีเทศกาลด้านการออกแบบและประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ลองมาดูอีกหนึ่งเทศกาลดีๆ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม -ร่วมคิดร่วมสร้างกับท้องถิ่นและหน่วยงานป่าไม้-จบงานแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ" .... สร้างสรรค์ ไม่สร้างขยะ

Continue reading

จากโรงงานผลิตยาสูบ 5 ออกแบบโดย รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

จนมาถึงพิพิธภัณฑ์ของสวนป่าเบญจกิติ ร่องรอย พื้นที่ อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่ออายุจาก 40 ปีที่แล้วให้เราสัมผัสเรียนรู้ของจริงกับกิจกรรมใหม่ บริบทใหม่

ออกแบบโดย สถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts ที่สำคัญยังถูกใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมหลักของงาน #WOWFestival2022

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่

นายสาธิต เพิ่มสุขเอม และ นางสาวรติมา โพนชัย ในชื่อ MTD 32 ทีม YoLo ผลงาน Everywhere House
ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดออกแบบบ้าน ❝ MT Design Award Season II ❞
ภายใต้แนวคิด ❝Functional Elegance❞
ประเภท : บ้านน็อคดาวน์
ร่วมเป็นกำลังใจให้นิสิตทั้งสองคนในการนำเสนอรอบต่อไปในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้

Continue reading

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay

ช่วงประชาสัมพันธ์
การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay
ในงาน MSU Student Day
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ลานหน้าอาคารราชนครินทร์ (RN) งานเริ่มประมาณ 17:00 น. (ผู้ประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลาเริ่มงาน)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท
 มาร่วมงานเฉยๆ ใส่ Cosplay มาเลยก็ได้เน้อจ้า
-----------------------------------------------------------------------
กติกา : การประกวด Cover Dance
1. มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน
2. ในทีมต้องมีนิสิต มมส. เข้าร่วมแข่งขัน
3. แต่ละทีมต้องส่งวิดีโอเต้นสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 1 นาที
#กติกาเพิ่มเติมค่ะ การแสดงใช้เวลารวมทั้งสิ้น ไม่เกินทีมละ 7 นาที และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์การแสดงที่มีการก่อให้เกิดอันตรายภายในงาน เช่น อุปกรณ์ที่ต้องจุดไฟหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นต้นค่ะ ^^
กติกา : การประกวด Cosplay
1. นิสิตที่เข้าประกวดต้องเป็นนิสิต มมส.
2. จะมาประกวดแบบเดี่ยว คู่ หรือเป็นทีมก็ได้
3. แต่งตัวตามตัวละครที่นิสิตชื่นชอบ
----------------------------------------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ช่องทางการสมัคร :
Cover Dance https://forms.office.com/r/D7JDejVb2S
Cosplay https://forms.office.com/r/7uWswfq5us

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ MSU Homeroom 

Continue reading

A PART OF PACKAGING DESIGN FINAL PROJECT (3)

ผลงานบางส่วนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมการแปรรูปวัตถุดิบของท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2565 นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ... และรอติดตามอีกหลายๆ ชิ้นงานของพี่ๆ กราฟิกปี 3 ที่จะตามมาให้ว้าวววกันอีกเพียบ

***ลิขสิทธ์ภาพผลงานการออกแบบเป็นของสาขาวิชาฯ และนายอนุพงษ์ สีหะวงษ์ ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ในทางเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต

Continue reading

A PART OF PACKAGING DESIGN FINAL PROJECT (2)

ผลงานบางส่วนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมการแปรรูปวัตถุดิบของท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2565 นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ... และรอติดตามอีกหลายๆ ชิ้นงานของพี่ๆ กราฟิกปี 3 ที่จะตามมาให้ว้าวววกันอีกเพียบ

***ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบเป็นของสาขาวิชาฯ และนางสาวธัญสุดา ธัญญะภู ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ในทางเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต

Continue reading

A PART OF PACKAGING DESIGN FINAL PROJECT 

ผลงานบางส่วนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมการแปรรูปวัตถุดิบของท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2565 นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ... และรอติดตามอีกหลายๆ ชิ้นงานของพี่ๆ กราฟิกปี 3 ที่จะตามมาให้ว้าวววกันอีกเพียบ

***ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบเป็นของสาขาวิชาฯ และนางสาวญาณภัทร สอดโคกสูง ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ในทางเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต

Continue reading

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Best Colour Choice Asia Young Designer Awards Thailand 2022 ทั้งสาขา Architectural และสาขา Interior Design

ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 8 คนที่ได้รับรางวัล
พบกัน Final Round Award Ceremony
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ C-Asean ชั้น 3 ตึก Thai Bev พระราม 4

Continue reading

HEAD โครงการประกวดออกแพน พื้นที่สาธารณะ บ.ข.ส. แห่งเก่า จังหวัดขอนแก่น โดย สมาคมสถาปนิก เฮ็ด-ดี

สมาคมสถาปนิก เอ็ด-ดี จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ
บริษัทขนส่งแห่งเก่า จังหวัดขอนแก่น (บ.ข.ส.1ภายใต้หัวข้อ “ เฮดเก่า เฮาเก็บ "
โจทย์การประกวดแบบ
ออกแบบพื้นที่ที่กําหนูดให้ (บ.ข.ส.แห่งเก่า จ.ขอนแก่น) ภายในพื้นที่ 1 อาคาร ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยไม่จํากัดประเภทโครงการ ไม่จํากัดไอเดียในการออกแบบ ไม่จํากัดเทคนิกการนําเสนอ ภายใต้หัวข้อ “ เย็ดเก่า เฮาเก็บ ” หมายเหตุ : มีไฟล์ SKETCH UP ของพื้นที่ให้
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ประเภททีม จํานวนทีมละ 3 คน
เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. มีศักยภาพและความเป็นไปได้ ในการนําไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่สามารถนําไปก่อสร้างได้จริง
3. ความสวยงาม เหมาะสมกับพื้นที่
4. การนําเสนอและการตอบคําถาม
บรายละเอียณการส่งผลงาน
1. ไฟล์นําเสนอผลงานขนาถ A1 จํานวน 1 แผ่น
2. ประกอบด้วย ชื่อผลงาน , ชื่อผู้ประกวถ , แนวความคิดในการออกแบบ , ผังการใช้งาน , รูปด้านหรือรูปตัด , ภาพทัศนียภาพภายนอกและภายใน (จํานวนตามความเหมาะสม)
3. สั่งผลงานเป็นไฟล์ jpg. ทาง e-mail : head.hdkhonkaen@gmail.com
4. ส่งผลงาน ไม่เกิน 10 ธันวาคม พ.ศ.2555
* * ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ต้องไม่เคยผ่านการประกวด ถูกตีพิมพ์ หรือถูกจัดจําหน่ายที่ใดมาก่อน

Continue reading

MSU Road Show กิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

MSU Road Show พบกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่นั่งยังว่าง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 5 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส ใหม่
ชวนเพื่อน ๆ มากัน แจ้งจำนวนและแท็กเพื่อนใต้โพสต์มาได้เลย พี่ ๆ รออยู่
พบกับกิจกรรม
TCASMSU66
เทคนิคการทำ Portfolio
สมัครอย่างไร ให้ได้เรียน มมส
พบอาจารย์ พี่นิสิต ทุกคณะ ทั้ง 19 คณะ
ลุ้นรับรางวัลกว่า 1,000 ชิ้น

Continue reading

The beauty of architectural structure

ความงามทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่อาศัยความรู้และหลักการโครงสร้าง การออกแบบพื้นที่ใช้สอย และสัดส่วนที่ว่างต่างๆ อีกทั้งสามารถค้นหารูปแบบอย่างอิสระด้วยโปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ

Continue reading

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายธีรภัทร กุลพลเมือง

นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ชื่อผลงาน "สีสันวัฒนธรรม" ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหม The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

Continue reading

เชิญชวนชมผลงานของ POORBOY ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 ใน งาน SNEAKERS KILLER ที่ Siam Center และ Siam Discovery

เชิญชวนชมผลงานของ POORBOY ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 ใน งาน SNEAKERS KILLER ที่ Siam Center และ Siam Discovery ในงานมีหลายโซนและมีกิจกรรมมากมาย จัดยาวถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ใครที่ชื่นชอบ Sneakers หรืองาน Art ห้ามพลาด ขอขอบคุณ Siam Center และ Siam Discovery ที่เปิดโอกาสให้ POORBOY และเพื่อนๆ มาตกแต่งพื้นที่ให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานครับ

Continue reading

International Collaboration 3D GIS Technology for Developing Smart City

Smart Environment, Smart Energy, Smart Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Living, Smart Mobility
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89390823947?pwd=N282SGJ4eEZSYVB6dnhzY0RySVVGQT09
Meeting ID: 893 9082 3947
Passcode: 088467
One tap mobile
+13017158592,,89390823947#,,,,*088467# US
(Washington DC)
+13092053325,,89390823947#,,,,*088467# US

Continue reading

โครงการประกวดออกแบบบ้าน ❝ MT Design Award Season II ❞ ภายใต้แนวคิด ❝Functional Elegance❞

โครงการประกวดออกแบบบ้าน ❝ MT Design Award Season II ❞ ภายใต้แนวคิด ❝Functional Elegance❞
สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบ้านหรู 2. ประเภทบ้านน็อคดาวน์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท โอกาสดีๆแบบนี้ ห้ามพลาดด!
เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ย. 65
เว็บไซต์รับสมัคร : https://contest.mtforworld.com/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ
Modern Tage House&Design และ The More Grand สร้างบ้านหรู
อย่ารอช้า... สุดยอดทีมนักออกแบบบ้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
โทร. 064-309-0595 (คุณพราว), 065-889-9080 (คุณออ)
Line ID: mt.marketing / mt.marketing2 (ไม่มี @)

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทีมใหญ่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทีมใหญ่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีม Coco, หวานร้อยเท่านั้น 2Good4U กับรางวัลชมเชย จากการประกวด BIMobject Green Design Competition 2022

Continue reading

รางวัลจากงาน BIMobject Green Design Competition

นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมทีม “Gang Arch” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่
นายสถิตพล พันธุ์งาม
นางสาวปริญญา ก้านตง
นายภานุวัฒน์ พจสิทธิ์

Continue reading

ผลงานนิสิตในรายวิชา Landscape Architecture Design 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

ผลงานนิสิตในรายวิชา Landscape Architecture Design 2 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม โปรเจคนี้มีชื่อว่า Herb House (บ้านและสวนสมุนไพร )คือการที่เราต้องออกแบบพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจะออกแบบพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดหรือธรรมชาติให้มากเกินไป ออกแบบทั้งการจัดวาง Plan Zoning Area plant contour เพื่อที่จะดีไซน์ให้เกิดการใช้งาน

Continue reading

เวทีการประกวดอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี Blue Scope Design Award 2022

เวทีการประกวดอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี Blue Scope Design Award 2022 ที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีของบลูสโคป
ภายใต้ธีมการประกวด ‘Addressing the climate change: make the better world for next ชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม https://asajournal.asa.or.th/term-of-reference/

Continue reading

ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 USD

ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 USD
ในปีนี้ American Standard Design Award 2023 มาพร้อมกับธีมใหม่ ‘A Home to Love, A Space for Everyone’ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องน้ำที่ทุกคนในครอบครัว หลากหลายช่วงอายุสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ .
เตรียมตัวให้พร้อม! ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเทศจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศสูงสุดถึง 2,000 USD และถ้าหากชนะเลิศในรอบ Asia Pacific อีก จะได้รับเงินรางวัลอีกถึง 3,000 USD รวมเป็นมูลค่าถึง 5,000 USD นั่นเอง และยังไม่หมดเท่านี้ ผู้ชนะการประกวด ยังมีโอกาสไปทัวร์งาน LIXIL Design Centre ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย! .
คลิก! อ่านรายละเอียดได้ที่: https://asda.americanstandard-apac.com/th

Continue reading

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาววิยะดา ไชยราช นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาววิยะดา ไชยราช นิสิตชั้นปีที่3เอกแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อการส่งเสริม การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ2565ในชื่อผลงาน"วัฒนธรรมที่ทันสมัย"

Continue reading

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA Creative Works Exhibition 2022

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA Creative Works Exhibition 2022 ซึ่งจัดโดย สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 17:00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ โดยในงานนี้ผลงาน "Upcycled Clay Jewelry Set : Isaan Cart Revisited" การออกแบบเครื่องประดับจากดินเผาด่านเกวียนของ อ. แสน ศรีสุโร อาจารย์ประจำ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปร่วมแสดงในงานนี้ด้วย

Continue reading

ภาพบรรยากาศการออก field trip ในรายวิชาการนำเสนอผลงาน ของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ชื่อ ' โครงการจัดการการท่องเที่ยวและแนวทางการออกแบบภูมิสภาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ' ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

โครงการ "TTC Architect Knockdown Home Contest 2022" ประกวดการออกแบบบ้านน็อคดาวน์นวัตกรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท!!!

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ "TTC Architect Knockdown Home Contest 2022" ประกวดการออกแบบบ้านน็อคดาวน์นวัตกรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท!!! คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
นิสิตนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกแบบบ้านน๊อคดาวน์
สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มไม่เกิน 3 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคม นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ ตระหนักถึงแนวคิด วิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้วัตถุหรือผลิตภัณฑ์ที่จำกัดและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
ปิดรับผู้เข้าร่วมประกวดสมัคร
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17:00 น.
กรอกใบสมัคร
ลิงค์ https://bit.ly/3QbYWq1
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ttcsteel2016.com
Line : @ttcsteel2016 โทร 06-2605-0990

Continue reading

โครงการทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม1 ของนิสิตชั้นปี 2 สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2565

โครงการนี้จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบ้านพักอาศัย เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆด้านพื้นที่ใช้สอย ที่ตอบสนองทางด้านกายภาพและจิตวิทยา มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ขอขอบคุณโครงการ
- Golden Neo Khonkaen-Bueng Kaennakhon
- Chatpetch Maliwan
- Warasiri Srichan
- Jaytiya Private Pool Villas Residence

Continue reading

ขอแสดงความชื่นชมกับนายพุฒิพงศ์​ แสนศร​ี​ นิสิตชั้นปีที่4​ และนายพงษ์เจริญ​ ทินบุตร​ นิสิตชั้นปีที่3

ขอแสดงความชื่นชมกับนายพุฒิพงศ์​ แสนศร​ี​ นิสิตชั้นปีที่4​ และนายพงษ์เจริญ​ ทินบุตร​ นิสิตชั้นปีที่3​ เอกแฟชั่นและสิ่งทอ​ สาขานฤมิตศิลป์​ (นวัตกรรมการออกแบบ)​ คณะสถาปัตย์​มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดงานsacit Award​2022​"ผ้าไทยใส่ได้ทุกGEN" ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถทุกขั้นตอน​ #Sacictaward2022 #designercontest​ #ผ้าไทยใส่ได้ทุกGEN​ #sacit​ #archmsu.#ARCH.#mahasarakham​University

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ วิวัฒน์ วอทอง เข้ารับรางวัล ​ "นาคราช" เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน​ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันวิจัย​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​อีสาน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
Mahasarakham University
คุณวุฒิไกร ป้อมมะรัง

Continue reading

Asia Young Designer Awards 2022

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ในโครงการประกวดแบบผลงานสถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards 2022 โดยโจทย์ของการแข่งขันในปีนี้คือ CONVERGE : PUSHING THE RESET BUTTON
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 11:00 น.
Topic: AYDA ม.มหาสารคาม
Time: Aug 4, 2022 10:00 Bangkok
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81596095542...
Meeting ID: 815 9609 5542
Passcode: 252246
Facebook : https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/photos/a.1247332188683483/5326660070750654/

Continue reading

เป็นการระดมความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองสังคมโลกในแบบของพวกเค้าเพื่อจารึกเป็นฮูปแต้มอีสานร่วมสมัยฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบทอดต่อไป

ด้วยแนวคิดของพระมหาอ้าย ธีรปัญโญร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย.ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและอาจารย์ในคณะ จึงทำให้เกิดผลงานที่ทรงคุณค่านี้
เคดิต : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072268834595

Continue reading

ภาพบรรยากาศวันนำเสนอรอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้ายของการประกวดแบบ MTDesign award 2022 ภายใต้แนวคิด SMART HOME FOR SMART WORLD ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยนายสาธิต เพิ่มสุขเอม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote จากการประกวดแบบในครั้งนี้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/768012546562115/posts/5873581002671885/?d=n

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

Continue reading