การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

รอบเก็บตก

นิสิตชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี (เกิดปี พ.ศ.2538 - 2545) ที่ยังไม่เคยทำเรื่องผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น

------------------------------------------------------------

**หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอผ่อนผัน**

------------------------------------------------------------

----เอกสารที่ต้องเตรียม------

1. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

5.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต(ขอที่กองทะเบียนและประมวลผล) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับและถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)

6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

กรอกแบบฟอร์มการขอผ่อนผันฯ และยื่นเอกสารที่ ห้องงานสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต ชั้น 1 (เท่านั้น) ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

**หมายเหตุ

- สำหรับนิสิตที่เคยยื่นกับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการอีก ดำเนินการครั้งเดียว

Continue reading

การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio

 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio  ตรวจสอบ รายชื่อ รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ที่นี่ https://admission.msu.ac.th/

Continue reading

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

มมส ประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษา และนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินและคัดเลือกฯ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) จำนวนทั้งสิ้น 17 คน

Continue reading

Thailand Green Design Award 2023

ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ 

พวกเราเก็บอีก 1 รางวัล “รองชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา” กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสืทธิภาพ ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนิสิตชั้นปี 4 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ทั้ง 4 คน คือ

1.น.ส.อินทิรา สาวงค์

2.น.ส.นัสชา ทุมสุด

3.น.ส.ภัทรภา ธีรโชติติยนนท์

4.น.ส.พัชรินทร์ เสนานิคม

และอาจารย์ที่ปรึกษา : อ.แสน ศรีสุโร

Continue reading

เปิดรับสมัครแล้ว มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66

เปิดรับสมัครแล้ว มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th

---------------------------------

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) โดยใช้ คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 สมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ

 ดูเกณฑ์ รอบที่ 2 Quota แต่ละคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=2#

 ระเบียบการตลอดปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=7

 ข้อมูลทุกคณะ คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=6

 ค่าเทอม คลิกที่นี่

https://admission.msu.ac.th/?page=8

หอพัก คลิกที่นี่

https://dorm.msu.ac.th/

สมัครทาง รอบที่ 2 Quota  https://admission.msu.ac.th

 สมัครออนไลน์/จ่ายเงินทาง QR-CODE /อัปโหลดเอกสารทางอินเตอร์เนต

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377, 0-4371-9820 อัตโนมัติ 0-4371-9800 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ1204

Continue reading

American Standard Design Award (ASDA) 2023

ขอเชิญร่วมกิจกรรม online tour โครงการประกวดออกแบบห้องน้ำ American Standard Design Award (ASDA) 2023

วันอังคารที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 9.00 น.

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ห้อง AR-206

โอกาสมาถึงมือท่านแล้ว ห้ามพลาด!

เวทีการประกวดออกแบบ American Standard Design Award (ASDA) กำลังเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ที่พร้อมระเบิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยในปีนี้เรากลับมาอีกครั้งในหัวข้อ ‘A Home to Love, A Space for Everyone การออกแบบห้องน้ำที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัว

ขอเชิญชวนนักออกแบบที่สนใจมาเตรียมตัวให้พร้อม และลงสนามประลองฝีมือเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 5,000 USD พร้อมพบกับเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์งาน LIXIL Design Centre ที่ประเทศสิงคโปร์!

ไอเดียของคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตได้

คลิก! อ่านรายละเอียดได้ที่: https://asda.americanstandard-apac.com/th

Continue reading

ศาสตาจารย์ ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศาสตาจารย์ ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พร้อมด้วย ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าเยี่ยมพบปะหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ / หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการแนะแนวนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านผังเมือง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกันในอนาคต

Continue reading

ทีมจากบริษัท SuperMap

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้ต้อนรับทีมจากบริษัท SuperMap จากประเทศจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมพูดคุยเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท SuperMap สืบเนื่องมากจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท SuperMap มาอย่างยาวนาน และได้ร่วมทำความร่วมมือด้านการศึกษามามากมายด้วยกัน ซึ่งครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้พบเจอผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SuperMap และยังได้ทำการวางแผนสำหรับความร่วมมือในปีถัด ๆ ไป

Continue reading

UI Green Metric World University Rankings 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 5 ของประเทศ จาก 47 สถาบันการศึกษา ได้คะแนน 8,200 
ได้อันดับที่ 101 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 8,650 คะแนน 
UI Green Metric World University Rankings 2022 ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2022 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมี Wageningen University & Research จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้อันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนน 9300 คะแนน 
 สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 1300 คะแนน 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 1525 คะแนน 
3. การจัดการของเสีย (Waste) 1275 คะแนน 
4. การจัดการน้ำ (Water) 800 คะแนน 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1550 คะแนน และ 
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 1750 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด 8,200 คะแนน 

Continue reading

Asia Young Designer Award Thailand 2022

ภาพบรรยากาศในการเข้ารับรางวัลจากเวทีการประกวดแบบ Asia Young Designer Award Thailand 2022 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นาย วราเทพ อยู่สบาย เข้ารับรางวัล Best Color Choice Award และน.ส.ปรียาภัทร มาภักดี เข้ารับรางวัล Architectural Qualification

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร กุลพลเมือง นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบ (นฤมิตศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน "สีสันภูมิปัญญา"

ขอแสดงความยินดีกับ

นายธีรภัทร กุลพลเมือง นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบ (นฤมิตศิลป์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผลงาน "สีสันภูมิปัญญา"

ที่ได้รับการประกาศผลการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหม จากโครงการ The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

# The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

Continue reading

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยธวัช ไชยเกล้า นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดีศรี มมส "

ประจำปีการศึกษา 2565

โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมและการเรียน มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ทั้งนี้ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.99 เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยงานของทางคณะ ฯ มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้ และไม่เคยถูกลงโทษวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

2 วันสุดท้าย #รีบสมัครเลย

ม.มหาสารคาม รับรอบ1 Port สมัคร 11 - 30 พ.ย.65

 สมัครออนไลน์ จ่ายเงินทาง QR-Code  Up load เอกสารผ่านระบบ มาเลยจ้า

 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการรอบที่ 1 Portfolio สมัครวันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2565

ศึกษารายละเอียดรับสมัครนิสิตใหม่ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
https://admission.msu.ac.th/?page=7
สมัครเข้าศึกษา คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu66_portfolio

 สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377

ติดตามข่าวรับสมัคร มมส ตลอดทั้งปีการศึกษา กดติดตาม Fanpage เรียนต่อ มมส Mahasarakham university 

Continue reading

Le Festival des Cabanes หรือ Cabin Festival

ช่วงนี้มีเทศกาลด้านการออกแบบและประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ลองมาดูอีกหนึ่งเทศกาลดีๆ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม -ร่วมคิดร่วมสร้างกับท้องถิ่นและหน่วยงานป่าไม้-จบงานแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ" .... สร้างสรรค์ ไม่สร้างขยะ

Continue reading

จากโรงงานผลิตยาสูบ 5 ออกแบบโดย รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

จนมาถึงพิพิธภัณฑ์ของสวนป่าเบญจกิติ ร่องรอย พื้นที่ อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่ออายุจาก 40 ปีที่แล้วให้เราสัมผัสเรียนรู้ของจริงกับกิจกรรมใหม่ บริบทใหม่

ออกแบบโดย สถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts ที่สำคัญยังถูกใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมหลักของงาน #WOWFestival2022

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่

นายสาธิต เพิ่มสุขเอม และ นางสาวรติมา โพนชัย ในชื่อ MTD 32 ทีม YoLo ผลงาน Everywhere House
ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดออกแบบบ้าน ❝ MT Design Award Season II ❞
ภายใต้แนวคิด ❝Functional Elegance❞
ประเภท : บ้านน็อคดาวน์
ร่วมเป็นกำลังใจให้นิสิตทั้งสองคนในการนำเสนอรอบต่อไปในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้

Continue reading

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay

ช่วงประชาสัมพันธ์
การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay
ในงาน MSU Student Day
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ลานหน้าอาคารราชนครินทร์ (RN) งานเริ่มประมาณ 17:00 น. (ผู้ประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลาเริ่มงาน)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท
 มาร่วมงานเฉยๆ ใส่ Cosplay มาเลยก็ได้เน้อจ้า
-----------------------------------------------------------------------
กติกา : การประกวด Cover Dance
1. มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน
2. ในทีมต้องมีนิสิต มมส. เข้าร่วมแข่งขัน
3. แต่ละทีมต้องส่งวิดีโอเต้นสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 1 นาที
#กติกาเพิ่มเติมค่ะ การแสดงใช้เวลารวมทั้งสิ้น ไม่เกินทีมละ 7 นาที และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์การแสดงที่มีการก่อให้เกิดอันตรายภายในงาน เช่น อุปกรณ์ที่ต้องจุดไฟหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นต้นค่ะ ^^
กติกา : การประกวด Cosplay
1. นิสิตที่เข้าประกวดต้องเป็นนิสิต มมส.
2. จะมาประกวดแบบเดี่ยว คู่ หรือเป็นทีมก็ได้
3. แต่งตัวตามตัวละครที่นิสิตชื่นชอบ
----------------------------------------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ช่องทางการสมัคร :
Cover Dance https://forms.office.com/r/D7JDejVb2S
Cosplay https://forms.office.com/r/7uWswfq5us

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ MSU Homeroom 

Continue reading

A PART OF PACKAGING DESIGN FINAL PROJECT (3)

ผลงานบางส่วนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมการแปรรูปวัตถุดิบของท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2565 นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ... และรอติดตามอีกหลายๆ ชิ้นงานของพี่ๆ กราฟิกปี 3 ที่จะตามมาให้ว้าวววกันอีกเพียบ

***ลิขสิทธ์ภาพผลงานการออกแบบเป็นของสาขาวิชาฯ และนายอนุพงษ์ สีหะวงษ์ ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ในทางเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต

Continue reading

A PART OF PACKAGING DESIGN FINAL PROJECT (2)

ผลงานบางส่วนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมการแปรรูปวัตถุดิบของท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2565 นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ... และรอติดตามอีกหลายๆ ชิ้นงานของพี่ๆ กราฟิกปี 3 ที่จะตามมาให้ว้าวววกันอีกเพียบ

***ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบเป็นของสาขาวิชาฯ และนางสาวธัญสุดา ธัญญะภู ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ในทางเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต

Continue reading

A PART OF PACKAGING DESIGN FINAL PROJECT 

ผลงานบางส่วนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมการแปรรูปวัตถุดิบของท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2565 นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ... และรอติดตามอีกหลายๆ ชิ้นงานของพี่ๆ กราฟิกปี 3 ที่จะตามมาให้ว้าวววกันอีกเพียบ

***ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบเป็นของสาขาวิชาฯ และนางสาวญาณภัทร สอดโคกสูง ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ในทางเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต

Continue reading

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Best Colour Choice Asia Young Designer Awards Thailand 2022 ทั้งสาขา Architectural และสาขา Interior Design

ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 8 คนที่ได้รับรางวัล
พบกัน Final Round Award Ceremony
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ C-Asean ชั้น 3 ตึก Thai Bev พระราม 4

Continue reading

HEAD โครงการประกวดออกแพน พื้นที่สาธารณะ บ.ข.ส. แห่งเก่า จังหวัดขอนแก่น โดย สมาคมสถาปนิก เฮ็ด-ดี

สมาคมสถาปนิก เอ็ด-ดี จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ
บริษัทขนส่งแห่งเก่า จังหวัดขอนแก่น (บ.ข.ส.1ภายใต้หัวข้อ “ เฮดเก่า เฮาเก็บ "
โจทย์การประกวดแบบ
ออกแบบพื้นที่ที่กําหนูดให้ (บ.ข.ส.แห่งเก่า จ.ขอนแก่น) ภายในพื้นที่ 1 อาคาร ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยไม่จํากัดประเภทโครงการ ไม่จํากัดไอเดียในการออกแบบ ไม่จํากัดเทคนิกการนําเสนอ ภายใต้หัวข้อ “ เย็ดเก่า เฮาเก็บ ” หมายเหตุ : มีไฟล์ SKETCH UP ของพื้นที่ให้
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ประเภททีม จํานวนทีมละ 3 คน
เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. มีศักยภาพและความเป็นไปได้ ในการนําไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่สามารถนําไปก่อสร้างได้จริง
3. ความสวยงาม เหมาะสมกับพื้นที่
4. การนําเสนอและการตอบคําถาม
บรายละเอียณการส่งผลงาน
1. ไฟล์นําเสนอผลงานขนาถ A1 จํานวน 1 แผ่น
2. ประกอบด้วย ชื่อผลงาน , ชื่อผู้ประกวถ , แนวความคิดในการออกแบบ , ผังการใช้งาน , รูปด้านหรือรูปตัด , ภาพทัศนียภาพภายนอกและภายใน (จํานวนตามความเหมาะสม)
3. สั่งผลงานเป็นไฟล์ jpg. ทาง e-mail : head.hdkhonkaen@gmail.com
4. ส่งผลงาน ไม่เกิน 10 ธันวาคม พ.ศ.2555
* * ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ต้องไม่เคยผ่านการประกวด ถูกตีพิมพ์ หรือถูกจัดจําหน่ายที่ใดมาก่อน

Continue reading

MSU Road Show กิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

MSU Road Show พบกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่นั่งยังว่าง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 5 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส ใหม่
ชวนเพื่อน ๆ มากัน แจ้งจำนวนและแท็กเพื่อนใต้โพสต์มาได้เลย พี่ ๆ รออยู่
พบกับกิจกรรม
TCASMSU66
เทคนิคการทำ Portfolio
สมัครอย่างไร ให้ได้เรียน มมส
พบอาจารย์ พี่นิสิต ทุกคณะ ทั้ง 19 คณะ
ลุ้นรับรางวัลกว่า 1,000 ชิ้น

Continue reading

The beauty of architectural structure

ความงามทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่อาศัยความรู้และหลักการโครงสร้าง การออกแบบพื้นที่ใช้สอย และสัดส่วนที่ว่างต่างๆ อีกทั้งสามารถค้นหารูปแบบอย่างอิสระด้วยโปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ

Continue reading

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายธีรภัทร กุลพลเมือง

นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ชื่อผลงาน "สีสันวัฒนธรรม" ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหม The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022

Continue reading

เชิญชวนชมผลงานของ POORBOY ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 ใน งาน SNEAKERS KILLER ที่ Siam Center และ Siam Discovery

เชิญชวนชมผลงานของ POORBOY ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 ใน งาน SNEAKERS KILLER ที่ Siam Center และ Siam Discovery ในงานมีหลายโซนและมีกิจกรรมมากมาย จัดยาวถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ใครที่ชื่นชอบ Sneakers หรืองาน Art ห้ามพลาด ขอขอบคุณ Siam Center และ Siam Discovery ที่เปิดโอกาสให้ POORBOY และเพื่อนๆ มาตกแต่งพื้นที่ให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานครับ

Continue reading

International Collaboration 3D GIS Technology for Developing Smart City

Smart Environment, Smart Energy, Smart Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Living, Smart Mobility
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89390823947?pwd=N282SGJ4eEZSYVB6dnhzY0RySVVGQT09
Meeting ID: 893 9082 3947
Passcode: 088467
One tap mobile
+13017158592,,89390823947#,,,,*088467# US
(Washington DC)
+13092053325,,89390823947#,,,,*088467# US

Continue reading

โครงการประกวดออกแบบบ้าน ❝ MT Design Award Season II ❞ ภายใต้แนวคิด ❝Functional Elegance❞

โครงการประกวดออกแบบบ้าน ❝ MT Design Award Season II ❞ ภายใต้แนวคิด ❝Functional Elegance❞
สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบ้านหรู 2. ประเภทบ้านน็อคดาวน์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท โอกาสดีๆแบบนี้ ห้ามพลาดด!
เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ย. 65
เว็บไซต์รับสมัคร : https://contest.mtforworld.com/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ
Modern Tage House&Design และ The More Grand สร้างบ้านหรู
อย่ารอช้า... สุดยอดทีมนักออกแบบบ้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
โทร. 064-309-0595 (คุณพราว), 065-889-9080 (คุณออ)
Line ID: mt.marketing / mt.marketing2 (ไม่มี @)

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทีมใหญ่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทีมใหญ่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีม Coco, หวานร้อยเท่านั้น 2Good4U กับรางวัลชมเชย จากการประกวด BIMobject Green Design Competition 2022

Continue reading

รางวัลจากงาน BIMobject Green Design Competition

นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมทีม “Gang Arch” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่
นายสถิตพล พันธุ์งาม
นางสาวปริญญา ก้านตง
นายภานุวัฒน์ พจสิทธิ์

Continue reading

ผลงานนิสิตในรายวิชา Landscape Architecture Design 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

ผลงานนิสิตในรายวิชา Landscape Architecture Design 2 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม โปรเจคนี้มีชื่อว่า Herb House (บ้านและสวนสมุนไพร )คือการที่เราต้องออกแบบพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจะออกแบบพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดหรือธรรมชาติให้มากเกินไป ออกแบบทั้งการจัดวาง Plan Zoning Area plant contour เพื่อที่จะดีไซน์ให้เกิดการใช้งาน

Continue reading

เวทีการประกวดอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี Blue Scope Design Award 2022

เวทีการประกวดอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี Blue Scope Design Award 2022 ที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีของบลูสโคป
ภายใต้ธีมการประกวด ‘Addressing the climate change: make the better world for next ชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม https://asajournal.asa.or.th/term-of-reference/

Continue reading

ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 USD

ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 USD
ในปีนี้ American Standard Design Award 2023 มาพร้อมกับธีมใหม่ ‘A Home to Love, A Space for Everyone’ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องน้ำที่ทุกคนในครอบครัว หลากหลายช่วงอายุสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ .
เตรียมตัวให้พร้อม! ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเทศจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศสูงสุดถึง 2,000 USD และถ้าหากชนะเลิศในรอบ Asia Pacific อีก จะได้รับเงินรางวัลอีกถึง 3,000 USD รวมเป็นมูลค่าถึง 5,000 USD นั่นเอง และยังไม่หมดเท่านี้ ผู้ชนะการประกวด ยังมีโอกาสไปทัวร์งาน LIXIL Design Centre ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย! .
คลิก! อ่านรายละเอียดได้ที่: https://asda.americanstandard-apac.com/th

Continue reading

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาววิยะดา ไชยราช นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาววิยะดา ไชยราช นิสิตชั้นปีที่3เอกแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อการส่งเสริม การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ2565ในชื่อผลงาน"วัฒนธรรมที่ทันสมัย"

Continue reading

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA Creative Works Exhibition 2022

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA Creative Works Exhibition 2022 ซึ่งจัดโดย สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 17:00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ โดยในงานนี้ผลงาน "Upcycled Clay Jewelry Set : Isaan Cart Revisited" การออกแบบเครื่องประดับจากดินเผาด่านเกวียนของ อ. แสน ศรีสุโร อาจารย์ประจำ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปร่วมแสดงในงานนี้ด้วย

Continue reading

ภาพบรรยากาศการออก field trip ในรายวิชาการนำเสนอผลงาน ของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ชื่อ ' โครงการจัดการการท่องเที่ยวและแนวทางการออกแบบภูมิสภาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ' ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Continue reading

โครงการ "TTC Architect Knockdown Home Contest 2022" ประกวดการออกแบบบ้านน็อคดาวน์นวัตกรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท!!!

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ "TTC Architect Knockdown Home Contest 2022" ประกวดการออกแบบบ้านน็อคดาวน์นวัตกรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท!!! คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
นิสิตนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกแบบบ้านน๊อคดาวน์
สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มไม่เกิน 3 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคม นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ ตระหนักถึงแนวคิด วิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้วัตถุหรือผลิตภัณฑ์ที่จำกัดและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
ปิดรับผู้เข้าร่วมประกวดสมัคร
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17:00 น.
กรอกใบสมัคร
ลิงค์ https://bit.ly/3QbYWq1
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ttcsteel2016.com
Line : @ttcsteel2016 โทร 06-2605-0990

Continue reading

โครงการทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม1 ของนิสิตชั้นปี 2 สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2565

โครงการนี้จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบ้านพักอาศัย เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆด้านพื้นที่ใช้สอย ที่ตอบสนองทางด้านกายภาพและจิตวิทยา มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ขอขอบคุณโครงการ
- Golden Neo Khonkaen-Bueng Kaennakhon
- Chatpetch Maliwan
- Warasiri Srichan
- Jaytiya Private Pool Villas Residence

Continue reading

ขอแสดงความชื่นชมกับนายพุฒิพงศ์​ แสนศร​ี​ นิสิตชั้นปีที่4​ และนายพงษ์เจริญ​ ทินบุตร​ นิสิตชั้นปีที่3

ขอแสดงความชื่นชมกับนายพุฒิพงศ์​ แสนศร​ี​ นิสิตชั้นปีที่4​ และนายพงษ์เจริญ​ ทินบุตร​ นิสิตชั้นปีที่3​ เอกแฟชั่นและสิ่งทอ​ สาขานฤมิตศิลป์​ (นวัตกรรมการออกแบบ)​ คณะสถาปัตย์​มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดงานsacit Award​2022​"ผ้าไทยใส่ได้ทุกGEN" ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถทุกขั้นตอน​ #Sacictaward2022 #designercontest​ #ผ้าไทยใส่ได้ทุกGEN​ #sacit​ #archmsu.#ARCH.#mahasarakham​University

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ วิวัฒน์ วอทอง เข้ารับรางวัล ​ "นาคราช" เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน​ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันวิจัย​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​อีสาน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
Mahasarakham University
คุณวุฒิไกร ป้อมมะรัง

Continue reading

Asia Young Designer Awards 2022

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ในโครงการประกวดแบบผลงานสถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards 2022 โดยโจทย์ของการแข่งขันในปีนี้คือ CONVERGE : PUSHING THE RESET BUTTON
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 11:00 น.
Topic: AYDA ม.มหาสารคาม
Time: Aug 4, 2022 10:00 Bangkok
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81596095542...
Meeting ID: 815 9609 5542
Passcode: 252246
Facebook : https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/photos/a.1247332188683483/5326660070750654/

Continue reading

เป็นการระดมความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองสังคมโลกในแบบของพวกเค้าเพื่อจารึกเป็นฮูปแต้มอีสานร่วมสมัยฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบทอดต่อไป

ด้วยแนวคิดของพระมหาอ้าย ธีรปัญโญร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย.ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและอาจารย์ในคณะ จึงทำให้เกิดผลงานที่ทรงคุณค่านี้
เคดิต : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072268834595

Continue reading

ภาพบรรยากาศวันนำเสนอรอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้ายของการประกวดแบบ MTDesign award 2022 ภายใต้แนวคิด SMART HOME FOR SMART WORLD ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยนายสาธิต เพิ่มสุขเอม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote จากการประกวดแบบในครั้งนี้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/768012546562115/posts/5873581002671885/?d=n

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

Continue reading