ปรัชญา (Philosophy) ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์ เพื่อมหาชน
   
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะชั้นนำด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  บูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
   
พันธกิจ (Missions) 1) การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ
  2) การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
  3) การบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
  4) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
   
สมรรถนะหลัก MSU
M = Morality and Multidisciplinary การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ การใช้ องค์ความรู้ที่หลากหลายมา ผสมผสาน เป็นองค์ ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
S= Social Engagement and Sustainability การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนในอนาคต
U = Universal Integration and Unity การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล และ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อัตลักษณ์ นิสิตกับการ ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เอกลักษณ์ การเป็นที่พึ่ง ของสังคมและชุมชน
   
อัตลักษณ์ นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
   
เอกลักษณ์ การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
   
คุณค่าองค์กร (T I C E)

T คือ Team Spirit

มีจิตวิญญาณในการทำงานร่วมกัน

I คือ Integration

มีบูรณาการทางความคิดและการทำงาน

C คือ Creativity         

 มีความคิดสร้างสรรค์ 

E คือ Ethics

 มีจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม