ปรัชญา (Philosophy) ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์ เพื่อมหาชน
   
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะชั้นนำด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศ
   
พันธกิจ (Missions)

คณะมีพันธกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม รวม 4 ด้านดังนี้

 

1) การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ

 

2) การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

 

3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

   
สมรรถนะหลัก

การบูรณาการความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และมีความเชื่อมโยงต่อพันธกิจของคณะฯ ในแง่การผลิตบัณฑิตที่มีหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมที่หลายหลายสาขาวิชาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบูรณางานวิจัย งานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการสู่สังคม

   
   
   

ค่านิยม (I C A S T)

I

Integration 

มีบูรณาการทางความคิดและการทำงาน
C

Creativity and Expertise

มีความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ 
A

Agility 

มีความคล่องแคล่ว 
S

Social Devotion

มีความใส่ใจสังคม 
T

Team Spirits

มีจิตวิญญาณในการทำงานร่วมกัน 
   
เป้าหมาย

1) คณะสามารถจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

 

2) คณะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และทรัพยากรภายในท้องถิ่นไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

3) คณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล องค์กรและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

4) คณะเป็นศูนย์กลางในการสั่งสม ศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ต้นทุนที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น

 

5) คณะมีระบบการบริหารจัดการคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการทำงาน การมีส่วนร่วมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล