ปรัชญา (Philosophy) ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์ เพื่อมหาชน
   
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะชั้นนำด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  บูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
   
พันธกิจ (Missions) 1) การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ
  2) การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
  3) ให้บริการวิ4ชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
   
สมรรถนะหลัก การบูรณาการความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และมีความเชื่อมโยงต่อพันธกิจของคณะฯ ในแง่การผลิตบัณฑิตที่มีหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมที่หลายหลายสาขาวิชาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบูรณางานวิจัย งานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการสู่สังคม
   
อัตลักษณ์ นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
   
เอกลักษณ์ การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
   

ค่านิยม (T I C E)

T คือ Team Spirit

มีจิตวิญญาณในการทำงานร่วมกัน

I คือ Integration

มีบูรณาการทางความคิดและการทำงาน

C คือ Creativity         

 มีความคิดสร้างสรรค์ 

E คือ Ethics

 มีจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม