นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “

ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่งาน สถาปนิกอีสาน’66 “ชางพอซางแม” The Legendary Artisan ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล

📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท 2 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ชื่อผลงานลานปูนที่โดดเดี่ยว

โดย

นายปฏิภาณ มานะวงศ์

นางสาวชุติสรา อ่อนแก้ว

นายนครินทร์ จำปาทิพย์

นางสาวปิยนุช แขสว่าง

📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท 2 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ชื่อผลงาน ดนตรีและสายน้ำ

โดย

นายณัฐพงศ์ ระบกเวีย

นายปวีณ เทียนวรรณ

งานประกวดแบบนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

UCIA (Urban and Community Interactive Action Centre)

และ KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และชมรมสถาปนิกเฮ็ดดี

Comments are closed.