แบบการลาข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
  « ใบยกเลิกวันลา
  « ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
  « ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  « ใบลาติดตามคู่สมรส
  « ใบลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
  « ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  « ใบลาพักผ่อน
  « ใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  « ใบลาอุปสมบท
 
  แบบการลาพนักงาน
  « แบบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย
  « ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
  « ใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
  « ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัย
  « ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
  « ใบลาติดตามคุ่สมรส พนักงานมหาวิทยาลัย
  « ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ
  « ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย
  « ใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ
  « ใบลาพักผ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย
  « ใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
  « ใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย
 
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  « แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
  « แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.03
  « แบบตรวจสอบวารสารทางวิชาการ
  « หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล (2)
  « หนังสือยืนยันผลงานทางวิชาการ
 
  ทำบัตร
  « ทำบัตรข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
  « ทำบัตรผู้บริหาร
  « ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
  « ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
 
  สัญญาจ้าง
  « คำอธิบายการเติมข้อความ สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
  « คำอธิบายการเติมข้อความ สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  « สัญญาค้ำประกัน
  « สัญญาจ้างพนักงาน (ถาวร)
  « สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน)
  « สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
  « สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
 อื่นๆ
  « แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
  « ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
  « ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว
  « ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
  « ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
  « ขอปรับวุฒิ
  « ขอหนังสือรับรอง
  « รายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  « หนังสือขอลาออกจากราชการ