ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 16 เครื่อง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 16 เครื่อง (เงิน รายได้ปี 66) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

';