HEAD โครงการประกวดออกแพน พื้นที่สาธารณะ บ.ข.ส. แห่งเก่า จังหวัดขอนแก่น โดย สมาคมสถาปนิก เฮ็ด-ดี

สมาคมสถาปนิก เอ็ด-ดี จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ
บริษัทขนส่งแห่งเก่า จังหวัดขอนแก่น (บ.ข.ส.1ภายใต้หัวข้อ “ เฮดเก่า เฮาเก็บ "
โจทย์การประกวดแบบ
ออกแบบพื้นที่ที่กําหนูดให้ (บ.ข.ส.แห่งเก่า จ.ขอนแก่น) ภายในพื้นที่ 1 อาคาร ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยไม่จํากัดประเภทโครงการ ไม่จํากัดไอเดียในการออกแบบ ไม่จํากัดเทคนิกการนําเสนอ ภายใต้หัวข้อ “ เย็ดเก่า เฮาเก็บ ” หมายเหตุ : มีไฟล์ SKETCH UP ของพื้นที่ให้
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ประเภททีม จํานวนทีมละ 3 คน
เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดในการออกแบบ
2. มีศักยภาพและความเป็นไปได้ ในการนําไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่สามารถนําไปก่อสร้างได้จริง
3. ความสวยงาม เหมาะสมกับพื้นที่
4. การนําเสนอและการตอบคําถาม
บรายละเอียณการส่งผลงาน
1. ไฟล์นําเสนอผลงานขนาถ A1 จํานวน 1 แผ่น
2. ประกอบด้วย ชื่อผลงาน , ชื่อผู้ประกวถ , แนวความคิดในการออกแบบ , ผังการใช้งาน , รูปด้านหรือรูปตัด , ภาพทัศนียภาพภายนอกและภายใน (จํานวนตามความเหมาะสม)
3. สั่งผลงานเป็นไฟล์ jpg. ทาง e-mail : head.hdkhonkaen@gmail.com
4. ส่งผลงาน ไม่เกิน 10 ธันวาคม พ.ศ.2555
* * ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ต้องไม่เคยผ่านการประกวด ถูกตีพิมพ์ หรือถูกจัดจําหน่ายที่ใดมาก่อน