Strategic

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้มีการกำหนดจุดเน้น จุดเด่ด และทิศทางของคณะฯ ใน “การบูรณาการความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย