การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

รอบเก็บตก

นิสิตชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี (เกิดปี พ.ศ.2538 - 2545) ที่ยังไม่เคยทำเรื่องผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น

------------------------------------------------------------

**หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอผ่อนผัน**

------------------------------------------------------------

----เอกสารที่ต้องเตรียม------

1. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

5.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต(ขอที่กองทะเบียนและประมวลผล) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับและถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)

6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนา)

กรอกแบบฟอร์มการขอผ่อนผันฯ และยื่นเอกสารที่ ห้องงานสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต ชั้น 1 (เท่านั้น) ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

**หมายเหตุ

- สำหรับนิสิตที่เคยยื่นกับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการอีก ดำเนินการครั้งเดียว