คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยธวัช ไชยเกล้า นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดีศรี มมส "

ประจำปีการศึกษา 2565

โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมและการเรียน มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม