ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA Creative Works Exhibition 2022

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA Creative Works Exhibition 2022 ซึ่งจัดโดย สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 17:00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ โดยในงานนี้ผลงาน "Upcycled Clay Jewelry Set : Isaan Cart Revisited" การออกแบบเครื่องประดับจากดินเผาด่านเกวียนของ อ. แสน ศรีสุโร อาจารย์ประจำ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปร่วมแสดงในงานนี้ด้วย