ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาววิยะดา ไชยราช นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาววิยะดา ไชยราช นิสิตชั้นปีที่3เอกแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อการส่งเสริม การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ2565ในชื่อผลงาน"วัฒนธรรมที่ทันสมัย"