ศาสตาจารย์ ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศาสตาจารย์ ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พร้อมด้วย ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าเยี่ยมพบปะหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ / หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการแนะแนวนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านผังเมือง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกันในอนาคต